Thành viên:

dorabora

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của dorabora

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/05/2017 Interlocutors [en] phát âm Interlocutors 0 bình chọn
15/05/2017 John Peerybingle [en] phát âm John Peerybingle 0 bình chọn
15/05/2017 Beast of Bodmin [en] phát âm Beast of Bodmin 1 bình chọn
15/05/2017 shooting brake [en] phát âm shooting brake 0 bình chọn
15/05/2017 Naegele's rule [en] phát âm Naegele's rule 0 bình chọn
09/05/2017 slothfulness [en] phát âm slothfulness 0 bình chọn
09/05/2017 kept [en] phát âm kept 0 bình chọn
09/05/2017 smoked [en] phát âm smoked 0 bình chọn
09/05/2017 Petticoat Lane [en] phát âm Petticoat Lane 1 bình chọn
09/05/2017 unrequited [en] phát âm unrequited 0 bình chọn
09/05/2017 Lark Rise to Candleford [en] phát âm Lark Rise to Candleford 1 bình chọn
09/05/2017 James Strachey [en] phát âm James Strachey 0 bình chọn
09/05/2017 Leavisite [en] phát âm Leavisite 0 bình chọn
09/05/2017 Francis Walsingham [en] phát âm Francis Walsingham 1 bình chọn
09/05/2017 divulgation [en] phát âm divulgation 1 bình chọn
09/05/2017 agnail [en] phát âm agnail 0 bình chọn
09/05/2017 Phytolith [en] phát âm Phytolith 0 bình chọn
09/05/2017 passer (bird) [en] phát âm passer (bird) 0 bình chọn
09/05/2017 Onan [en] phát âm Onan 1 bình chọn
09/05/2017 Idomeneus [en] phát âm Idomeneus 0 bình chọn
09/05/2017 Homo naledi [en] phát âm Homo naledi 0 bình chọn
09/05/2017 gabardines [en] phát âm gabardines 1 bình chọn
09/05/2017 damp course [en] phát âm damp course 0 bình chọn
09/05/2017 cold-bloodedly [en] phát âm cold-bloodedly 1 bình chọn
09/05/2017 Flavius Heraclius Augustus [en] phát âm Flavius Heraclius Augustus 2 bình chọn
09/05/2017 Cassander [en] phát âm Cassander 0 bình chọn
09/05/2017 Widecombe Fair [en] phát âm Widecombe Fair 1 bình chọn
09/05/2017 opportune [en] phát âm opportune 0 bình chọn
23/04/2017 Corvidae [en] phát âm Corvidae 0 bình chọn
23/04/2017 aneurysmally [en] phát âm aneurysmally 0 bình chọn