Thành viên:

dorabora

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của dorabora

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/04/2017 diamniotic [en] phát âm diamniotic 0 bình chọn
03/04/2017 monoamniotic [en] phát âm monoamniotic 0 bình chọn
03/04/2017 monochorionic [en] phát âm monochorionic 0 bình chọn
03/04/2017 visceropleure [en] phát âm visceropleure 0 bình chọn
03/04/2017 splanchnopleure [en] phát âm splanchnopleure 0 bình chọn
03/04/2017 vasculogenesis [en] phát âm vasculogenesis 0 bình chọn
03/04/2017 Bow Group [en] phát âm Bow Group 1 bình chọn
03/04/2017 thoraco-omphalopagus [en] phát âm thoraco-omphalopagus 0 bình chọn
03/04/2017 British Grand Prix [en] phát âm British Grand Prix 2 bình chọn
03/04/2017 British Home Stores [en] phát âm British Home Stores 1 bình chọn
03/04/2017 British Legion [en] phát âm British Legion 1 bình chọn
03/04/2017 British Medical Journal [en] phát âm British Medical Journal 1 bình chọn
30/03/2017 Cannabichromene [en] phát âm Cannabichromene 0 bình chọn
30/03/2017 Tetrahydrocannabivarin [en] phát âm Tetrahydrocannabivarin 0 bình chọn
30/03/2017 Suez Crisis [en] phát âm Suez Crisis 1 bình chọn
30/03/2017 Donald Swann [en] phát âm Donald Swann 1 bình chọn
30/03/2017 Chesney Allen [en] phát âm Chesney Allen 1 bình chọn
30/03/2017 Michael Flanders [en] phát âm Michael Flanders 1 bình chọn
30/03/2017 Bud Flanagan [en] phát âm Bud Flanagan 1 bình chọn
30/03/2017 cook [en] phát âm cook 0 bình chọn
30/03/2017 colour [en] phát âm colour 0 bình chọn
30/03/2017 sing [en] phát âm sing 0 bình chọn
30/03/2017 write [en] phát âm write 0 bình chọn
30/03/2017 draw [en] phát âm draw 1 bình chọn
30/03/2017 big [en] phát âm big 0 bình chọn
30/03/2017 likes [en] phát âm likes 0 bình chọn
30/03/2017 clear [en] phát âm clear 0 bình chọn
30/03/2017 dark [en] phát âm dark 0 bình chọn
30/03/2017 hair [en] phát âm hair 0 bình chọn
30/03/2017 brown [en] phát âm brown 0 bình chọn