Thành viên:

dorabora

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của dorabora

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/01/2017 furuncles [en] phát âm furuncles 0 bình chọn
10/01/2017 Panton-Valentine leukocidin [en] phát âm Panton-Valentine leukocidin 0 bình chọn
10/01/2017 pharyngotonsilitis [en] phát âm pharyngotonsilitis 0 bình chọn
09/01/2017 carbolfuchsin [en] phát âm carbolfuchsin 0 bình chọn
09/01/2017 Resolvase [en] phát âm Resolvase 0 bình chọn
09/01/2017 Acetyltransferase [en] phát âm Acetyltransferase 0 bình chọn
09/01/2017 lysogenized [en] phát âm lysogenized 0 bình chọn
09/01/2017 β-lactam [en] phát âm β-lactam 0 bình chọn
09/01/2017 wochit [en] phát âm wochit 0 bình chọn
09/01/2017 relabel [en] phát âm relabel 0 bình chọn
09/01/2017 myelopoiesis [en] phát âm myelopoiesis 0 bình chọn
09/01/2017 oligohidrosis [en] phát âm oligohidrosis 1 bình chọn
09/01/2017 pilin [en] phát âm pilin 1 bình chọn
09/01/2017 indemnities [en] phát âm indemnities 0 bình chọn
09/01/2017 bactoprenol phosphate [en] phát âm bactoprenol phosphate 1 bình chọn
09/01/2017 hagiographic [en] phát âm hagiographic 0 bình chọn
07/01/2017 venae comitantes [en] phát âm venae comitantes 0 bình chọn
07/01/2017 Antient Concert Rooms [en] phát âm Antient Concert Rooms 0 bình chọn
07/01/2017 Jarndyce [en] phát âm Jarndyce 0 bình chọn
07/01/2017 Bohmian [en] phát âm Bohmian 0 bình chọn
07/01/2017 diaschisis [en] phát âm diaschisis 0 bình chọn
07/01/2017 proteaceae [en] phát âm proteaceae 0 bình chọn
05/01/2017 rhabdoviridae [en] phát âm rhabdoviridae 0 bình chọn
05/01/2017 diabetograph [en] phát âm diabetograph 0 bình chọn
05/01/2017 dipyrrole [en] phát âm dipyrrole 0 bình chọn
05/01/2017 Necator americanus [en] phát âm Necator americanus 0 bình chọn
05/01/2017 lymphoproliferation [en] phát âm lymphoproliferation 0 bình chọn
02/01/2017 phthisicky [en] phát âm phthisicky 0 bình chọn
02/01/2017 demonstrably [en] phát âm demonstrably 0 bình chọn
02/01/2017 kininase [en] phát âm kininase 0 bình chọn