Thành viên:

eeriechan

Đăng ký phát âm của eeriechan

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/03/2010 precedida [es] phát âm precedida 0 bình chọn
15/03/2010 triptongos [es] phát âm triptongos 0 bình chọn
15/03/2010 monosílabas [es] phát âm monosílabas 0 bình chọn
15/03/2010 diacrítica [es] phát âm diacrítica 0 bình chọn
15/03/2010 aletargarse [es] phát âm aletargarse 0 bình chọn
15/03/2010 endócrino [es] phát âm endócrino 0 bình chọn
15/03/2010 anaxágoras [es] phát âm anaxágoras 0 bình chọn
15/03/2010 fluorescente [es] phát âm fluorescente 0 bình chọn
15/03/2010 ópalo [es] phát âm ópalo 0 bình chọn
15/03/2010 zambullir [es] phát âm zambullir 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/03/2010 aseando [es] phát âm aseando 0 bình chọn
15/03/2010 enhebrado [es] phát âm enhebrado 0 bình chọn
15/03/2010 pizarrón [es] phát âm pizarrón 0 bình chọn
15/03/2010 cerciorar [es] phát âm cerciorar 0 bình chọn
15/03/2010 mecer [es] phát âm mecer 0 bình chọn
15/03/2010 escudriñado [es] phát âm escudriñado 0 bình chọn
15/03/2010 resello [es] phát âm resello 0 bình chọn
15/03/2010 susceptible [es] phát âm susceptible 0 bình chọn
15/03/2010 diferenciando [es] phát âm diferenciando 0 bình chọn
15/03/2010 recogiendo [es] phát âm recogiendo 0 bình chọn
15/03/2010 trenzando [es] phát âm trenzando 0 bình chọn
15/03/2010 trenzado [es] phát âm trenzado 0 bình chọn
15/03/2010 herniado [es] phát âm herniado 0 bình chọn
15/03/2010 avituallado [es] phát âm avituallado 0 bình chọn
15/03/2010 amplificando [es] phát âm amplificando 0 bình chọn
15/03/2010 ensuciando [es] phát âm ensuciando 0 bình chọn
15/03/2010 exhumando [es] phát âm exhumando 0 bình chọn
15/03/2010 exhumado [es] phát âm exhumado 0 bình chọn
15/03/2010 exhumador [es] phát âm exhumador 0 bình chọn
15/03/2010 auspiciando [es] phát âm auspiciando 0 bình chọn