Thành viên:

emacs

Đăng ký phát âm của emacs

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/04/2010 băutură alcoolică [ro] phát âm băutură alcoolică 0 bình chọn
05/04/2009 Rapid Bucureşti [ro] phát âm Rapid Bucureşti 0 bình chọn
05/04/2009 strungă [ro] phát âm strungă 0 bình chọn
05/04/2009 școală [ro] phát âm școală 0 bình chọn
28/01/2009 Silviu Alin Tisea [ro] phát âm Silviu Alin Tisea 0 bình chọn
28/01/2009 Tisea [ro] phát âm Tisea 0 bình chọn
16/01/2009 Enrike Bejerano [ro] phát âm Enrike Bejerano 0 bình chọn
16/01/2009 Joseph Schmidt [ro] phát âm Joseph Schmidt 0 bình chọn
16/01/2009 Hedda Sterne [ro] phát âm Hedda Sterne 0 bình chọn
16/01/2009 Taraf de Haïdouks [ro] phát âm Taraf de Haïdouks 0 bình chọn
16/01/2009 conchiglie [ro] phát âm conchiglie 0 bình chọn
16/01/2009 Olga Lengyel [ro] phát âm Olga Lengyel 0 bình chọn
16/01/2009 Marcel Jank [ro] phát âm Marcel Jank 0 bình chọn
16/01/2009 Corduneanu [ro] phát âm Corduneanu 0 bình chọn
16/01/2009 Barbalat [ro] phát âm Barbalat 0 bình chọn
16/01/2009 Adamclisi [ro] phát âm Adamclisi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/01/2009 Dragoslavele [ro] phát âm Dragoslavele 0 bình chọn
16/01/2009 Hermann Julius Oberth [ro] phát âm Hermann Julius Oberth 0 bình chọn
16/01/2009 Benjamín Mendelsohn [ro] phát âm Benjamín Mendelsohn 0 bình chọn
16/01/2009 Elisabeth Axmann [ro] phát âm Elisabeth Axmann 0 bình chọn
16/01/2009 Vlad Drăculea [ro] phát âm Vlad Drăculea 0 bình chọn
16/01/2009 Miodrag Belodedici [ro] phát âm Miodrag Belodedici 0 bình chọn
16/01/2009 Joana Benedek [ro] phát âm Joana Benedek 0 bình chọn
16/01/2009 Claudiu Keserü [ro] phát âm Claudiu Keserü 0 bình chọn
16/01/2009 László Bölöni [ro] phát âm László Bölöni 0 bình chọn
16/01/2009 Dorin Mateuț [ro] phát âm Dorin Mateuț 0 bình chọn
16/01/2009 Nicolae Mitea [ro] phát âm Nicolae Mitea 0 bình chọn
16/01/2009 Albert Streit [ro] phát âm Albert Streit 0 bình chọn
16/01/2009 Catalena [ro] phát âm Catalena 0 bình chọn
16/01/2009 Vera Bila [ro] phát âm Vera Bila 0 bình chọn