Thành viên:

eralakiy

Đăng ký phát âm của eralakiy

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/12/2010 swampy [en] phát âm swampy 0 bình chọn
26/12/2010 creditable [en] phát âm creditable 0 bình chọn
26/12/2010 untainted [en] phát âm untainted 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/12/2010 plumpness [en] phát âm plumpness 0 bình chọn
19/12/2010 hawkishness [en] phát âm hawkishness 0 bình chọn
19/12/2010 dumbness [en] phát âm dumbness 0 bình chọn
19/12/2010 doziness [en] phát âm doziness 0 bình chọn
19/12/2010 sloppiness [en] phát âm sloppiness 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/12/2010 sluggishness [en] phát âm sluggishness 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/12/2010 clerical [en] phát âm clerical 1 bình chọn
19/12/2010 sleeplessness [en] phát âm sleeplessness 0 bình chọn
19/12/2010 sleekness [en] phát âm sleekness 0 bình chọn
19/12/2010 preposterousness [en] phát âm preposterousness 0 bình chọn
19/12/2010 apple cider [en] phát âm apple cider 0 bình chọn
19/12/2010 regretfulness [en] phát âm regretfulness 0 bình chọn
19/12/2010 acuteness [en] phát âm acuteness 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/12/2010 joyousness [en] phát âm joyousness 0 bình chọn
19/12/2010 jerkiness [en] phát âm jerkiness 0 bình chọn
19/12/2010 unobtrusiveness [en] phát âm unobtrusiveness 0 bình chọn
19/12/2010 lankiness [en] phát âm lankiness 0 bình chọn
19/12/2010 usableness [en] phát âm usableness 0 bình chọn
19/12/2010 laxness [en] phát âm laxness 0 bình chọn
19/12/2010 strictness [en] phát âm strictness 0 bình chọn
19/12/2010 stoutness [en] phát âm stoutness 0 bình chọn
19/12/2010 quaintness [en] phát âm quaintness 0 bình chọn
19/12/2010 numerosity [en] phát âm numerosity 0 bình chọn
19/12/2010 obtrusiveness [en] phát âm obtrusiveness 0 bình chọn
18/12/2010 descending [en] phát âm descending -1 bình chọn
18/12/2010 haughtiness [en] phát âm haughtiness 1 bình chọn
18/12/2010 wickedness [en] phát âm wickedness 1 bình chọn