Thành viên:

falconfling

Đăng ký phát âm của falconfling

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/06/2009 Pass Christian [en] phát âm Pass Christian 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/06/2009 Gaston [en] phát âm Gaston 0 bình chọn
08/06/2009 D'Lo [en] phát âm D'Lo 0 bình chọn
05/06/2009 Bedford-Stuyvesant [en] phát âm Bedford-Stuyvesant 0 bình chọn
05/06/2009 Fredericksburg [en] phát âm Fredericksburg 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/06/2009 Belmont [en] phát âm Belmont 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/05/2009 Cuero [en] phát âm Cuero 0 bình chọn
20/05/2009 San Marcos [en] phát âm San Marcos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/05/2009 Palacios [en] phát âm Palacios 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/05/2009 San Jacinto [en] phát âm San Jacinto -1 bình chọn
18/05/2009 San Antonio [en] phát âm San Antonio 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/05/2009 Chile [en] phát âm Chile -1 bình chọn
15/05/2009 Zaire [en] phát âm Zaire 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/05/2009 Juan [en] phát âm Juan 1 bình chọn
25/04/2009 Moët [en] phát âm Moët 0 bình chọn
22/04/2009 tack [en] phát âm tack 1 bình chọn
22/04/2009 skerrick [en] phát âm skerrick 0 bình chọn
07/04/2009 Yellowstone [en] phát âm Yellowstone 3 bình chọn
06/04/2009 Kotte [en] phát âm Kotte 0 bình chọn
06/04/2009 mesh [en] phát âm mesh 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/04/2009 Ankara [en] phát âm Ankara -1 bình chọn
06/04/2009 Minsk [en] phát âm Minsk 0 bình chọn
06/04/2009 southern [en] phát âm southern 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/04/2009 nice [en] phát âm nice 12 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/04/2009 psychopathological [en] phát âm psychopathological 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/04/2009 Palau [en] phát âm Palau 0 bình chọn
06/04/2009 Ho Chi Minh City [en] phát âm Ho Chi Minh City 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/04/2009 Mongolia [en] phát âm Mongolia -1 bình chọn
06/04/2009 Ulan Bator [en] phát âm Ulan Bator 0 bình chọn
06/04/2009 Brazzaville [en] phát âm Brazzaville 0 bình chọn