Thành viên:

falconfling

Đăng ký phát âm của falconfling

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/03/2009 lutefisk [en] phát âm lutefisk 0 bình chọn
14/03/2009 Margarita [en] phát âm Margarita 0 bình chọn
14/03/2009 Philly cheese steak [en] phát âm Philly cheese steak 0 bình chọn
14/03/2009 cornbread [en] phát âm cornbread 0 bình chọn
14/03/2009 po' boy [en] phát âm po' boy 0 bình chọn
14/03/2009 cracklings [en] phát âm cracklings -1 bình chọn
14/03/2009 Chili [en] phát âm Chili 0 bình chọn
13/03/2009 norther [en] phát âm norther 0 bình chọn
13/03/2009 wander [en] phát âm wander 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/03/2009 treacly [en] phát âm treacly 0 bình chọn
13/03/2009 bin [en] phát âm bin 2 bình chọn
12/03/2009 hallucinogen [en] phát âm hallucinogen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/03/2009 epidemiologist [en] phát âm epidemiologist 0 bình chọn
12/03/2009 parasitically [en] phát âm parasitically 0 bình chọn
12/03/2009 parasitical [en] phát âm parasitical 0 bình chọn
12/03/2009 parasitic [en] phát âm parasitic 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/03/2009 parasite [en] phát âm parasite 0 bình chọn
12/03/2009 chlorenchyma [en] phát âm chlorenchyma 0 bình chọn
12/03/2009 sclerenchyma [en] phát âm sclerenchyma 0 bình chọn
12/03/2009 collenchyma [en] phát âm collenchyma 0 bình chọn
12/03/2009 parenchyma [en] phát âm parenchyma 0 bình chọn
12/03/2009 spearhead [en] phát âm spearhead 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/03/2009 incisive [en] phát âm incisive 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/03/2009 screws [en] phát âm screws 0 bình chọn
12/03/2009 inhibition [en] phát âm inhibition 2 bình chọn
12/03/2009 exhibition [en] phát âm exhibition 8 bình chọn
12/03/2009 exhibit [en] phát âm exhibit 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/03/2009 quoit [en] phát âm quoit 0 bình chọn
12/03/2009 sclereid [en] phát âm sclereid 0 bình chọn
12/03/2009 tracheid [en] phát âm tracheid 0 bình chọn