Thành viên:

falconfling

Đăng ký phát âm của falconfling

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/03/2009 thrilled [en] phát âm thrilled 0 bình chọn
11/03/2009 outpace [en] phát âm outpace 0 bình chọn
11/03/2009 Lead (towns) [en] phát âm Lead (towns) 0 bình chọn
11/03/2009 plea [en] phát âm plea 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/03/2009 barley [en] phát âm barley 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/03/2009 barely [en] phát âm barely 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/03/2009 adventure [en] phát âm adventure 0 bình chọn
11/03/2009 riveting [en] phát âm riveting 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/03/2009 actinomyces [en] phát âm actinomyces 1 bình chọn
11/03/2009 hideous [en] phát âm hideous 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/03/2009 strategic [en] phát âm strategic 1 bình chọn
10/03/2009 strategy [en] phát âm strategy 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/03/2009 jejunely [en] phát âm jejunely 0 bình chọn
10/03/2009 jejuneness [en] phát âm jejuneness 0 bình chọn
10/03/2009 hereon after [en] phát âm hereon after 0 bình chọn
10/03/2009 weapon [en] phát âm weapon 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/03/2009 strategies [en] phát âm strategies 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/03/2009 heal [en] phát âm heal 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/03/2009 hale [en] phát âm hale 0 bình chọn
10/03/2009 inhaling [en] phát âm inhaling 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/03/2009 inhaled [en] phát âm inhaled 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/03/2009 Edwards Plateau [en] phát âm Edwards Plateau 0 bình chọn
10/03/2009 inhale [en] phát âm inhale 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/03/2009 rookie [en] phát âm rookie 0 bình chọn
10/03/2009 guest [en] phát âm guest 9 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/03/2009 mild [en] phát âm mild 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/03/2009 strewn [en] phát âm strewn 0 bình chọn
10/03/2009 Huguenots [en] phát âm Huguenots 0 bình chọn
10/03/2009 Ludwig Josef Johann Wittgenstein [en] phát âm Ludwig Josef Johann Wittgenstein 0 bình chọn
09/03/2009 diphenhydramine [en] phát âm diphenhydramine 2 bình chọn Phát âm tốt nhất