Thành viên:

fffffellini

Đăng ký phát âm của fffffellini

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/07/2014 Duguay [fr] phát âm Duguay 0 bình chọn
08/07/2014 Sluys [fr] phát âm Sluys 0 bình chọn
08/07/2014 Quaregnon [fr] phát âm Quaregnon 0 bình chọn
08/07/2014 guérit [fr] phát âm guérit 0 bình chọn
15/06/2014 Caroline Méthot [fr] phát âm Caroline Méthot 0 bình chọn
15/06/2014 Charcenne [fr] phát âm Charcenne 0 bình chọn
15/06/2014 colonne Morris [fr] phát âm colonne Morris 0 bình chọn
15/06/2014 prolonge [fr] phát âm prolonge 0 bình chọn
15/06/2014 réduirais [fr] phát âm réduirais 0 bình chọn
26/11/2013 Cheval ailé [fr] phát âm Cheval ailé 0 bình chọn
20/11/2013 les pickpockets [fr] phát âm les pickpockets 0 bình chọn
20/11/2013 fauteuil crapaud [fr] phát âm fauteuil crapaud 0 bình chọn
20/11/2013 aux articles [fr] phát âm aux articles 0 bình chọn
20/11/2013 j'assemblais [fr] phát âm j'assemblais 0 bình chọn
20/11/2013 j'exonérais [fr] phát âm j'exonérais 0 bình chọn
20/11/2013 j'assemblerai [fr] phát âm j'assemblerai 0 bình chọn
20/11/2013 reprendront [fr] phát âm reprendront 0 bình chọn
20/11/2013 discal [fr] phát âm discal 0 bình chọn
20/11/2013 campagnard [fr] phát âm campagnard 0 bình chọn
20/11/2013 diamètre [fr] phát âm diamètre 0 bình chọn
20/11/2013 appliquée [fr] phát âm appliquée 0 bình chọn
20/11/2013 aigle [fr] phát âm aigle 0 bình chọn
20/11/2013 j'ajouterai [fr] phát âm j'ajouterai 0 bình chọn
20/11/2013 le rottweiler [fr] phát âm le rottweiler 0 bình chọn
20/11/2013 canin [fr] phát âm canin 0 bình chọn
20/11/2013 je suis cash [fr] phát âm je suis cash 0 bình chọn
20/11/2013 colombe de la paix [fr] phát âm colombe de la paix 0 bình chọn
20/11/2013 laissez-moi [fr] phát âm laissez-moi 0 bình chọn
20/11/2013 gueuleton [fr] phát âm gueuleton 0 bình chọn
20/11/2013 oiseau de passage [fr] phát âm oiseau de passage 0 bình chọn