Thành viên:

fffffellini

Đăng ký phát âm của fffffellini

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/08/2017 George Maillard Kesslère [fr] phát âm George Maillard Kesslère 0 bình chọn
01/08/2017 capilotade [fr] phát âm capilotade 0 bình chọn
01/08/2017 priée de venir [fr] phát âm priée de venir 0 bình chọn
01/08/2017 accaparer [fr] phát âm accaparer 0 bình chọn
01/08/2017 besace [fr] phát âm besace 0 bình chọn
01/08/2017 Chiroubles [fr] phát âm Chiroubles 0 bình chọn
01/08/2017 Caroline Dufaÿs [fr] phát âm Caroline Dufaÿs 0 bình chọn
01/08/2017 Raoul Vaneigem [fr] phát âm Raoul Vaneigem 0 bình chọn
01/08/2017 lovelace [fr] phát âm lovelace 0 bình chọn
01/08/2017 Charles Ratton [fr] phát âm Charles Ratton 0 bình chọn
01/08/2017 Caroline Reboux [fr] phát âm Caroline Reboux 0 bình chọn
01/08/2017 bouillon [fr] phát âm bouillon 0 bình chọn
01/08/2017 tapageur [fr] phát âm tapageur 0 bình chọn
01/08/2017 Canavaggia [fr] phát âm Canavaggia 0 bình chọn
01/08/2017 contusionné [fr] phát âm contusionné 0 bình chọn
01/08/2017 craqueler [fr] phát âm craqueler 0 bình chọn
01/08/2017 purée ! [fr] phát âm purée ! 0 bình chọn
01/08/2017 Ernest-Aimé Feydeau [fr] phát âm Ernest-Aimé Feydeau 0 bình chọn
01/08/2017 la cueillette [fr] phát âm la cueillette 0 bình chọn
08/07/2014 Duguay [fr] phát âm Duguay 0 bình chọn
08/07/2014 Sluys [fr] phát âm Sluys 0 bình chọn
08/07/2014 Quaregnon [fr] phát âm Quaregnon 0 bình chọn
08/07/2014 guérit [fr] phát âm guérit 0 bình chọn
15/06/2014 Caroline Méthot [fr] phát âm Caroline Méthot 0 bình chọn
15/06/2014 Charcenne [fr] phát âm Charcenne 0 bình chọn
15/06/2014 colonne Morris [fr] phát âm colonne Morris 0 bình chọn
15/06/2014 prolonge [fr] phát âm prolonge 0 bình chọn
15/06/2014 réduirais [fr] phát âm réduirais 0 bình chọn
26/11/2013 Cheval ailé [fr] phát âm Cheval ailé 0 bình chọn
20/11/2013 les pickpockets [fr] phát âm les pickpockets 0 bình chọn