Thành viên:

fffffellini

Đăng ký phát âm của fffffellini

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/11/2013 fauteuil crapaud [fr] phát âm fauteuil crapaud 0 bình chọn
20/11/2013 aux articles [fr] phát âm aux articles 0 bình chọn
20/11/2013 j'assemblais [fr] phát âm j'assemblais 0 bình chọn
20/11/2013 j'exonérais [fr] phát âm j'exonérais 0 bình chọn
20/11/2013 j'assemblerai [fr] phát âm j'assemblerai 0 bình chọn
20/11/2013 reprendront [fr] phát âm reprendront 0 bình chọn
20/11/2013 discal [fr] phát âm discal 0 bình chọn
20/11/2013 campagnard [fr] phát âm campagnard 0 bình chọn
20/11/2013 diamètre [fr] phát âm diamètre 0 bình chọn
20/11/2013 appliquée [fr] phát âm appliquée 0 bình chọn
20/11/2013 aigle [fr] phát âm aigle 0 bình chọn
20/11/2013 j'ajouterai [fr] phát âm j'ajouterai 0 bình chọn
20/11/2013 le rottweiler [fr] phát âm le rottweiler 0 bình chọn
20/11/2013 canin [fr] phát âm canin 0 bình chọn
20/11/2013 je suis cash [fr] phát âm je suis cash 0 bình chọn
20/11/2013 colombe de la paix [fr] phát âm colombe de la paix 0 bình chọn
20/11/2013 laissez-moi [fr] phát âm laissez-moi 0 bình chọn
20/11/2013 gueuleton [fr] phát âm gueuleton 0 bình chọn
20/11/2013 oiseau de passage [fr] phát âm oiseau de passage 0 bình chọn
20/11/2013 canard boiteux [fr] phát âm canard boiteux 0 bình chọn
20/11/2013 bâiller aux corneilles [fr] phát âm bâiller aux corneilles 0 bình chọn
20/11/2013 lait de poule [fr] phát âm lait de poule 0 bình chọn
20/11/2013 un pickpocket [fr] phát âm un pickpocket 0 bình chọn
20/11/2013 le cinéma [fr] phát âm le cinéma 0 bình chọn
20/11/2013 souhaitables [fr] phát âm souhaitables 0 bình chọn
20/11/2013 la bijouterie [fr] phát âm la bijouterie -1 bình chọn
18/11/2013 moins-values [fr] phát âm moins-values 0 bình chọn
18/11/2013 Camus [fr] phát âm Camus 0 bình chọn
15/11/2013 futuribles [fr] phát âm futuribles 0 bình chọn
15/11/2013 mille deux cents [fr] phát âm mille deux cents 0 bình chọn