Thành viên:

finoboss

Đăng ký phát âm của finoboss

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/10/2012 Epuisées [fr] phát âm Epuisées 0 bình chọn
14/10/2012 raplati [fr] phát âm raplati 0 bình chọn
14/10/2012 exténué [fr] phát âm exténué 0 bình chọn
14/10/2012 louées [fr] phát âm louées 0 bình chọn
14/10/2012 arboricole [fr] phát âm arboricole 0 bình chọn
14/10/2012 conditionné [fr] phát âm conditionné 0 bình chọn
14/10/2012 graver [fr] phát âm graver 0 bình chọn
14/09/2012 j'acquiers [fr] phát âm j'acquiers 0 bình chọn
13/09/2012 Montbéliarde [fr] phát âm Montbéliarde 0 bình chọn
13/09/2012 saucier [fr] phát âm saucier 0 bình chọn
13/09/2012 appolinien [fr] phát âm appolinien 0 bình chọn
13/09/2012 vitupérer [fr] phát âm vitupérer 0 bình chọn
13/09/2012 Mastroquet [fr] phát âm Mastroquet 0 bình chọn
13/09/2012 Célicole [fr] phát âm Célicole 0 bình chọn
13/09/2012 dionysiaque [fr] phát âm dionysiaque 0 bình chọn
13/09/2012 atermoiement [fr] phát âm atermoiement 0 bình chọn
13/09/2012 chenu [fr] phát âm chenu 0 bình chọn
13/09/2012 mastard [fr] phát âm mastard 0 bình chọn
13/09/2012 déréliction [fr] phát âm déréliction 0 bình chọn
13/09/2012 pugnacité [fr] phát âm pugnacité -2 bình chọn
13/09/2012 esbroufe [fr] phát âm esbroufe 0 bình chọn
13/09/2012 fuligineux [fr] phát âm fuligineux 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/09/2012 céladon [fr] phát âm céladon 0 bình chọn
13/09/2012 albâtre [fr] phát âm albâtre 0 bình chọn
13/09/2012 galimatias [fr] phát âm galimatias -2 bình chọn
13/09/2012 faix [fr] phát âm faix 0 bình chọn
13/09/2012 belliciste [fr] phát âm belliciste 0 bình chọn
13/09/2012 appétence [fr] phát âm appétence 0 bình chọn
13/09/2012 tellurocratie [fr] phát âm tellurocratie 0 bình chọn
13/09/2012 thalassocratie [fr] phát âm thalassocratie 0 bình chọn