Thành viên:

finoboss

Đăng ký phát âm của finoboss

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/09/2012 théurgie [fr] phát âm théurgie 0 bình chọn
13/09/2012 idoine [fr] phát âm idoine 0 bình chọn
13/09/2012 cénacle [fr] phát âm cénacle 0 bình chọn
13/09/2012 décérébré [fr] phát âm décérébré 0 bình chọn
13/09/2012 concave [fr] phát âm concave 0 bình chọn
13/09/2012 tréfonds [fr] phát âm tréfonds 0 bình chọn
13/09/2012 enrubanné [fr] phát âm enrubanné 0 bình chọn
13/09/2012 solipsisme [fr] phát âm solipsisme 0 bình chọn
13/09/2012 fanfaronner [fr] phát âm fanfaronner 0 bình chọn
13/09/2012 psychopompe [fr] phát âm psychopompe 0 bình chọn
13/09/2012 héraclite [fr] phát âm héraclite 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/09/2012 gorgone [fr] phát âm gorgone 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/09/2012 salpêtre [fr] phát âm salpêtre 0 bình chọn
13/09/2012 Oiseau du paradis [fr] phát âm Oiseau du paradis 0 bình chọn
13/09/2012 dix millions [fr] phát âm dix millions -1 bình chọn
13/09/2012 Poufsouffle [fr] phát âm Poufsouffle 0 bình chọn
13/09/2012 pâton [fr] phát âm pâton 0 bình chọn
13/09/2012 fat [fr] phát âm fat 0 bình chọn
13/09/2012 virée [fr] phát âm virée 0 bình chọn
13/09/2012 steward [fr] phát âm steward 0 bình chọn
13/09/2012 Julian [fr] phát âm Julian -1 bình chọn
13/09/2012 cafouiller [fr] phát âm cafouiller 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/09/2012 éméché [fr] phát âm éméché 0 bình chọn
13/09/2012 canonisé [fr] phát âm canonisé 0 bình chọn
13/09/2012 négocier [fr] phát âm négocier 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/09/2012 impunité [fr] phát âm impunité 0 bình chọn
13/09/2012 médire [fr] phát âm médire 0 bình chọn
13/09/2012 emmerder [fr] phát âm emmerder 0 bình chọn
13/09/2012 minéralogique [fr] phát âm minéralogique 0 bình chọn
13/09/2012 plouque [fr] phát âm plouque 0 bình chọn