Thành viên:

finoboss

Đăng ký phát âm của finoboss

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/11/2011 Michel Debost [fr] phát âm Michel Debost 0 bình chọn
05/11/2011 Alfred Tomatis [fr] phát âm Alfred Tomatis 0 bình chọn
05/11/2011 Guy Di Méo [fr] phát âm Guy Di Méo 0 bình chọn