Thành viên:

firstjpd

Đăng ký phát âm của firstjpd

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 接 0 bình chọn
28/10/2011 意外 [wuu] phát âm 意外 0 bình chọn
28/10/2011 自衛 [wuu] phát âm 自衛 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 直 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 政 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 高 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 老 0 bình chọn
28/10/2011 洞眼 [wuu] phát âm 洞眼 0 bình chọn
28/10/2011 光荣 [wuu] phát âm 光荣 0 bình chọn
28/10/2011 野生 [wuu] phát âm 野生 0 bình chọn
28/10/2011 光荣 [zh] phát âm 光荣 0 bình chọn
28/10/2011 反叛 [wuu] phát âm 反叛 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 身 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 省 1 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 妙 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 容 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 資 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 平 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 洞 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 山 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 小 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 桶 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 少 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 計 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 圖 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 統 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 級 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 国 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 她 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 陆 0 bình chọn