Thành viên:

forvocatala

Đăng ký phát âm của forvocatala

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/06/2012 filar prim [ca] phát âm filar prim 0 bình chọn
05/06/2012 Catalunya independent [ca] phát âm Catalunya independent 0 bình chọn
05/06/2012 paraplègic [ca] phát âm paraplègic 0 bình chọn
05/06/2012 tetraplègic [ca] phát âm tetraplègic 0 bình chọn
05/06/2012 bifurcació [ca] phát âm bifurcació 0 bình chọn
05/06/2012 projecció [ca] phát âm projecció 0 bình chọn
05/06/2012 conquistar [ca] phát âm conquistar 0 bình chọn
05/06/2012 subtitulació [ca] phát âm subtitulació 0 bình chọn
05/06/2012 dues [ca] phát âm dues 0 bình chọn
05/06/2012 bons àpats [ca] phát âm bons àpats 0 bình chọn
05/06/2012 marcar [ca] phát âm marcar 0 bình chọn
05/06/2012 divulgar [ca] phát âm divulgar 0 bình chọn
05/06/2012 fluctuar [ca] phát âm fluctuar 0 bình chọn
05/06/2012 dispersar [ca] phát âm dispersar 0 bình chọn
05/06/2012 ferir [ca] phát âm ferir 0 bình chọn
05/06/2012 amenaçar [ca] phát âm amenaçar 0 bình chọn
05/06/2012 caminar [ca] phát âm caminar 0 bình chọn
05/06/2012 prosseguir [ca] phát âm prosseguir 0 bình chọn
05/06/2012 arxivar [ca] phát âm arxivar 0 bình chọn
05/06/2012 diversificar [ca] phát âm diversificar 0 bình chọn
05/06/2012 contraatacar [ca] phát âm contraatacar 0 bình chọn
05/06/2012 convidar [ca] phát âm convidar 0 bình chọn
05/06/2012 infiltrar [ca] phát âm infiltrar 0 bình chọn
05/06/2012 escaramussar [ca] phát âm escaramussar 0 bình chọn
05/06/2012 massacrar [ca] phát âm massacrar 0 bình chọn
05/06/2012 llogar [ca] phát âm llogar 0 bình chọn
05/06/2012 firmar [ca] phát âm firmar 0 bình chọn
05/06/2012 catapultar [ca] phát âm catapultar 0 bình chọn
05/06/2012 avançar [ca] phát âm avançar 0 bình chọn
05/06/2012 competir [ca] phát âm competir 0 bình chọn