Thành viên:

foxfragaria

Đăng ký phát âm của foxfragaria

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/10/2012 cirkonijs [lv] phát âm cirkonijs 0 bình chọn
26/10/2012 darmštatijs [lv] phát âm darmštatijs 0 bình chọn
26/10/2012 disprozijs [lv] phát âm disprozijs 0 bình chọn
26/10/2012 dubnijs [lv] phát âm dubnijs 0 bình chọn
26/10/2012 fluors [lv] phát âm fluors 0 bình chọn
26/10/2012 Ķegums [lv] phát âm Ķegums 0 bình chọn
26/10/2012 Ilūkste [lv] phát âm Ilūkste 0 bình chọn
26/10/2012 Jēkabpils [lv] phát âm Jēkabpils 0 bình chọn
26/10/2012 Smiltene [lv] phát âm Smiltene 0 bình chọn
26/10/2012 Limbaži [lv] phát âm Limbaži 0 bình chọn
26/10/2012 Rēzekne [lv] phát âm Rēzekne 0 bình chọn
26/10/2012 Saulkrasti [lv] phát âm Saulkrasti 0 bình chọn
26/10/2012 Kuldīga [lv] phát âm Kuldīga 0 bình chọn
26/10/2012 Subate [lv] phát âm Subate 0 bình chọn
26/10/2012 Priekule [lv] phát âm Priekule 0 bình chọn
26/10/2012 Zilupe [lv] phát âm Zilupe 0 bình chọn
26/10/2012 Lubāna [lv] phát âm Lubāna 0 bình chọn
26/10/2012 Līvāni [lv] phát âm Līvāni 0 bình chọn
26/10/2012 Sabile [lv] phát âm Sabile 0 bình chọn
26/10/2012 Salacgrīva [lv] phát âm Salacgrīva 0 bình chọn
26/10/2012 Salaspils [lv] phát âm Salaspils 0 bình chọn
26/10/2012 arsēns [lv] phát âm arsēns 0 bình chọn
26/10/2012 amerīcijs [lv] phát âm amerīcijs 0 bình chọn
26/10/2012 dzīvsudrabs [lv] phát âm dzīvsudrabs 0 bình chọn
26/10/2012 Olaine [lv] phát âm Olaine 0 bình chọn
26/10/2012 Ogre [lv] phát âm Ogre 1 bình chọn
26/10/2012 lādēt (maģija) [lv] phát âm lādēt (maģija) 0 bình chọn
26/10/2012 lādēt (ieroci) [lv] phát âm lādēt (ieroci) 0 bình chọn
26/10/2012 Varakļāni [lv] phát âm Varakļāni 0 bình chọn
26/10/2012 Preiļi [lv] phát âm Preiļi 0 bình chọn