Thành viên:

frangipane

Đăng ký phát âm của frangipane

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/02/2009 arancia [it] phát âm arancia 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 alberi [it] phát âm alberi 0 bình chọn
17/02/2009 nebbia [it] phát âm nebbia 0 bình chọn
17/02/2009 luce [it] phát âm luce 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 buio [it] phát âm buio 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 incrocio [it] phát âm incrocio 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 semaforo [it] phát âm semaforo 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 salutarsi [it] phát âm salutarsi 0 bình chọn
17/02/2009 incontrarsi [it] phát âm incontrarsi 0 bình chọn
17/02/2009 riposare [it] phát âm riposare 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 dormire [it] phát âm dormire 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 ballare [it] phát âm ballare 0 bình chọn
17/02/2009 musica [it] phát âm musica 0 bình chọn
17/02/2009 cappello [it] phát âm cappello 0 bình chọn
17/02/2009 timballo [it] phát âm timballo 0 bình chọn
17/02/2009 ufficio [it] phát âm ufficio 0 bình chọn
17/02/2009 quaderno [it] phát âm quaderno 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 pecorino [it] phát âm pecorino 0 bình chọn
17/02/2009 aereo [it] phát âm aereo 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 polizia [it] phát âm polizia 0 bình chọn
17/02/2009 comprare [it] phát âm comprare 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 viaggiare [it] phát âm viaggiare 0 bình chọn
17/02/2009 documenti [it] phát âm documenti 0 bình chọn
17/02/2009 passaporto [it] phát âm passaporto 0 bình chọn
17/02/2009 tranquillo [it] phát âm tranquillo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 traffico [it] phát âm traffico 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 fiume [it] phát âm fiume 0 bình chọn
17/02/2009 montagna [it] phát âm montagna 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 umido [it] phát âm umido 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 freddo [it] phát âm freddo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất