Thành viên:

freeze15

Đăng ký phát âm của freeze15

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/05/2013 Weorth [en] phát âm Weorth 0 bình chọn
29/05/2013 Castiel [en] phát âm Castiel 1 bình chọn
29/05/2013 Rachel Polonsky [en] phát âm Rachel Polonsky 0 bình chọn
06/07/2011 espagnolette [en] phát âm espagnolette 0 bình chọn
06/07/2011 legilimency [en] phát âm legilimency 0 bình chọn
06/07/2011 high-fat [en] phát âm high-fat 0 bình chọn
21/11/2010 Eric Schmidt [en] phát âm Eric Schmidt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/11/2010 scud [en] phát âm scud 0 bình chọn
21/11/2010 sandhopper [en] phát âm sandhopper 0 bình chọn
21/11/2010 landhopper [en] phát âm landhopper 0 bình chọn
07/10/2010 Ethelberta [en] phát âm Ethelberta 0 bình chọn
07/10/2010 Cairo (New York) [en] phát âm Cairo (New York) 0 bình chọn
30/09/2010 Brigitte Foster-Hylton [en] phát âm Brigitte Foster-Hylton 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/09/2010 Conshelf [en] phát âm Conshelf 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/09/2010 Kinect [en] phát âm Kinect 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/09/2010 Mardrea Hyman [en] phát âm Mardrea Hyman 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/09/2010 Cochrane Theatre [en] phát âm Cochrane Theatre 0 bình chọn
29/09/2010 Samuel Finley Breese Morse [en] phát âm Samuel Finley Breese Morse 0 bình chọn
29/09/2010 Pishon [en] phát âm Pishon 0 bình chọn
29/09/2010 Themed [en] phát âm Themed 0 bình chọn
29/09/2010 Rollo Weeks [en] phát âm Rollo Weeks 0 bình chọn
29/09/2010 Madison Marsh [en] phát âm Madison Marsh 0 bình chọn
29/09/2010 celluloid [en] phát âm celluloid 0 bình chọn
29/09/2010 ratios [en] phát âm ratios 0 bình chọn
18/09/2010 supervenience [en] phát âm supervenience 0 bình chọn
18/09/2010 hilltop [en] phát âm hilltop 0 bình chọn