Thành viên:

geordieboy

Đăng ký phát âm của geordieboy

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/03/2012 rogle [ca] phát âm rogle 0 bình chọn
30/03/2012 sutge [ca] phát âm sutge 0 bình chọn
30/03/2012 escaramussa [ca] phát âm escaramussa 0 bình chọn
30/03/2012 escomesa [ca] phát âm escomesa 0 bình chọn
30/03/2012 raier [ca] phát âm raier 0 bình chọn
30/03/2012 Rai [ca] phát âm Rai 0 bình chọn
30/03/2012 fogony [ca] phát âm fogony 0 bình chọn
30/03/2012 escunçar [ca] phát âm escunçar 0 bình chọn
30/03/2012 torb [ca] phát âm torb 0 bình chọn
26/02/2012 organitzats [ca] phát âm organitzats 0 bình chọn
26/02/2012 nombroses [ca] phát âm nombroses 0 bình chọn
26/02/2012 semidesintegració [ca] phát âm semidesintegració 0 bình chọn
26/02/2012 menjadora [ca] phát âm menjadora 0 bình chọn
16/02/2012 dades [ca] phát âm dades 0 bình chọn
16/02/2012 freqüents [ca] phát âm freqüents 0 bình chọn
16/02/2012 programa [ca] phát âm programa 0 bình chọn
16/02/2012 centenars [ca] phát âm centenars 0 bình chọn
16/02/2012 extreure [ca] phát âm extreure 0 bình chọn
16/02/2012 s'analitzen [ca] phát âm s'analitzen 0 bình chọn
16/02/2012 gruix [ca] phát âm gruix 0 bình chọn
16/02/2012 mags [ca] phát âm mags 0 bình chọn
16/02/2012 es guarden [ca] phát âm es guarden 0 bình chọn
16/02/2012 estrafolari [ca] phát âm estrafolari 0 bình chọn
16/02/2012 lletrejar [ca] phát âm lletrejar 0 bình chọn
16/02/2012 maneres [ca] phát âm maneres 0 bình chọn
16/02/2012 m'estic perdent [ca] phát âm m'estic perdent 0 bình chọn
16/02/2012 noms [ca] phát âm noms 0 bình chọn