Thành viên:

gigantocypris

Đăng ký phát âm của gigantocypris

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/01/2012 Auckland [en] phát âm Auckland 2 bình chọn
16/01/2012 check [en] phát âm check 0 bình chọn
16/01/2012 kiwi [en] phát âm kiwi 7 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/01/2012 elementary [en] phát âm elementary 1 bình chọn
16/01/2012 also [en] phát âm also 1 bình chọn
16/01/2012 says [en] phát âm says 1 bình chọn
16/01/2012 placebo [en] phát âm placebo 2 bình chọn
16/01/2012 years [en] phát âm years 1 bình chọn
16/01/2012 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism 0 bình chọn
16/01/2012 cigarette [en] phát âm cigarette 0 bình chọn
16/01/2012 helicopter [en] phát âm helicopter 1 bình chọn
16/01/2012 yes [en] phát âm yes 0 bình chọn
16/01/2012 extraordinary [en] phát âm extraordinary 3 bình chọn
16/01/2012 New York [en] phát âm New York 0 bình chọn
16/01/2012 university [en] phát âm university 0 bình chọn
16/01/2012 sexy [en] phát âm sexy 0 bình chọn
16/01/2012 seducing [en] phát âm seducing 0 bình chọn
16/01/2012 inconveniences [en] phát âm inconveniences 0 bình chọn
16/01/2012 quoting [en] phát âm quoting 0 bình chọn
16/01/2012 hairclips [en] phát âm hairclips 0 bình chọn
16/01/2012 trichromatic [en] phát âm trichromatic 0 bình chọn
16/01/2012 socialist [en] phát âm socialist 1 bình chọn
16/01/2012 decadence [en] phát âm decadence 0 bình chọn
16/01/2012 sociеty [en] phát âm sociеty 0 bình chọn
16/01/2012 populated [en] phát âm populated 1 bình chọn
16/01/2012 neocolonialism [en] phát âm neocolonialism 0 bình chọn
16/01/2012 New Zealand [en] phát âm New Zealand 0 bình chọn
16/01/2012 teddy bear [en] phát âm teddy bear 0 bình chọn
16/01/2012 perfecting [en] phát âm perfecting 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/01/2012 monoxide [en] phát âm monoxide 1 bình chọn Phát âm tốt nhất