Thành viên:

goeranm

Đăng ký phát âm của goeranm

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/12/2013 bevarandet [sv] phát âm bevarandet 0 bình chọn
30/12/2013 konserverande [sv] phát âm konserverande 0 bình chọn
30/12/2013 kulturyttringarna [sv] phát âm kulturyttringarna 0 bình chọn
30/12/2013 bevaransvärda [sv] phát âm bevaransvärda 0 bình chọn
30/12/2013 ögonblicksbild [sv] phát âm ögonblicksbild 0 bình chọn
30/12/2013 majoritetskulturen [sv] phát âm majoritetskulturen 0 bình chọn
30/12/2013 bejakandet [sv] phát âm bejakandet 0 bình chọn
30/12/2013 mångkulturens [sv] phát âm mångkulturens 0 bình chọn
30/12/2013 minoritetskulturer [sv] phát âm minoritetskulturer 0 bình chọn
30/12/2013 mät [sv] phát âm mät 0 bình chọn
30/12/2013 periodiciteten [sv] phát âm periodiciteten 0 bình chọn
30/12/2013 produktionsformen [sv] phát âm produktionsformen 0 bình chọn
30/12/2013 tryckas [sv] phát âm tryckas 0 bình chọn
30/12/2013 storleksordningen [sv] phát âm storleksordningen 0 bình chọn
30/12/2013 distributionsformen [sv] phát âm distributionsformen 0 bình chọn
30/12/2013 transporteras [sv] phát âm transporteras 0 bình chọn
30/12/2013 prenumeranterna [sv] phát âm prenumeranterna 0 bình chọn
30/12/2013 försäljningsställena [sv] phát âm försäljningsställena 0 bình chọn
30/12/2013 faktorerna [sv] phát âm faktorerna 0 bình chọn
30/12/2013 publicering [sv] phát âm publicering 0 bình chọn
30/12/2013 tidningens [sv] phát âm tidningens 0 bình chọn
30/12/2013 levererad [sv] phát âm levererad 0 bình chọn
30/12/2013 trögheter [sv] phát âm trögheter 0 bình chọn
30/12/2013 dagstidningarna [sv] phát âm dagstidningarna 0 bình chọn
30/12/2013 papperstidningen [sv] phát âm papperstidningen 0 bình chọn
30/12/2013 webbtidningen [sv] phát âm webbtidningen 0 bình chọn
30/12/2013 papperstidningar [sv] phát âm papperstidningar 0 bình chọn
30/12/2013 layoutas [sv] phát âm layoutas 0 bình chọn
30/12/2013 utrymmesskäl [sv] phát âm utrymmesskäl 0 bình chọn
30/12/2013 ljudinslag [sv] phát âm ljudinslag 0 bình chọn