Thành viên:

gooseduck

Đăng ký phát âm của gooseduck

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/04/2011 [vi] phát âm mù 0 bình chọn
04/04/2011 của [vi] phát âm của 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2011 uốn [vi] phát âm uốn 0 bình chọn
04/04/2011 phim [vi] phát âm phim 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2011 Sao [vi] phát âm Sao 1 bình chọn
04/04/2011 tre [vi] phát âm tre 0 bình chọn
04/04/2011 giờ [vi] phát âm giờ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2011 xem [vi] phát âm xem 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2011 cửa [vi] phát âm cửa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2011 đèn [vi] phát âm đèn 0 bình chọn
04/04/2011 nhẹ [vi] phát âm nhẹ 0 bình chọn
04/04/2011 trường [vi] phát âm trường 0 bình chọn
04/04/2011 lửa [vi] phát âm lửa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2011 không khí [vi] phát âm không khí 0 bình chọn
04/04/2011 nhỏ [vi] phát âm nhỏ 0 bình chọn
04/04/2011 lớn [vi] phát âm lớn 0 bình chọn
04/04/2011 đâu [vi] phát âm đâu 0 bình chọn
04/04/2011 trong [vi] phát âm trong 0 bình chọn
04/04/2011 nơi [vi] phát âm nơi 0 bình chọn
04/04/2011 học [vi] phát âm học 0 bình chọn
04/04/2011 tại [vi] phát âm tại 0 bình chọn
04/04/2011 vào [vi] phát âm vào 0 bình chọn
04/04/2011 nhân [vi] phát âm nhân 0 bình chọn
04/04/2011 phía ngoài [vi] phát âm phía ngoài -1 bình chọn
04/04/2011 bên ngoài [vi] phát âm bên ngoài 0 bình chọn
04/04/2011 cây [vi] phát âm cây 0 bình chọn
04/04/2011 đó [vi] phát âm đó 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2011 thân thể [vi] phát âm thân thể 0 bình chọn
04/04/2011 thân cây [vi] phát âm thân cây 0 bình chọn
04/04/2011 đi qua [vi] phát âm đi qua 0 bình chọn