Thành viên:

gooseduck

Đăng ký phát âm của gooseduck

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/12/2010 hiếm [vi] phát âm hiếm 0 bình chọn
28/12/2010 cửa sông [vi] phát âm cửa sông 0 bình chọn
28/12/2010 tiếng Anh [vi] phát âm tiếng Anh 0 bình chọn
28/12/2010 tiếng Đức [vi] phát âm tiếng Đức 0 bình chọn
28/12/2010 tiếng Nga [vi] phát âm tiếng Nga 0 bình chọn
15/12/2010 ngò [vi] phát âm ngò 0 bình chọn
15/12/2010 biết [vi] phát âm biết 0 bình chọn
15/12/2010 kiến [vi] phát âm kiến 0 bình chọn
15/12/2010 núi [vi] phát âm núi 0 bình chọn
15/12/2010 túi [vi] phát âm túi 0 bình chọn
15/12/2010 lụa [vi] phát âm lụa 0 bình chọn
15/12/2010 phụ nữ [vi] phát âm phụ nữ 0 bình chọn
09/12/2010 giúp [vi] phát âm giúp 0 bình chọn
09/12/2010 xỉu [vi] phát âm xỉu 0 bình chọn
09/12/2010 khoảng [vi] phát âm khoảng 0 bình chọn
08/12/2010 châu Úc [vi] phát âm châu Úc 0 bình chọn
08/12/2010 ghê [vi] phát âm ghê 0 bình chọn
08/12/2010 thoải mái [vi] phát âm thoải mái 0 bình chọn
08/12/2010 năm ngoái [vi] phát âm năm ngoái 0 bình chọn
08/12/2010 loại [vi] phát âm loại 0 bình chọn
08/12/2010 ngoại kiều [vi] phát âm ngoại kiều 0 bình chọn
03/12/2010 dịch bài này [vi] phát âm dịch bài này 0 bình chọn
03/12/2010 chủ yếu [vi] phát âm chủ yếu 0 bình chọn
03/12/2010 nhìn [vi] phát âm nhìn 0 bình chọn
03/12/2010 hộp [vi] phát âm hộp 0 bình chọn
03/12/2010 thuốc [vi] phát âm thuốc 0 bình chọn
03/12/2010 lều [vi] phát âm lều 0 bình chọn
03/12/2010 lời [vi] phát âm lời 0 bình chọn
03/12/2010 dịu [vi] phát âm dịu 0 bình chọn
03/12/2010 tủ [vi] phát âm tủ 0 bình chọn