Thành viên:

gooseduck

Đăng ký phát âm của gooseduck

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/02/2011 luận lý học [vi] phát âm luận lý học 0 bình chọn
06/02/2011 bóng [vi] phát âm bóng 0 bình chọn
06/02/2011 nguyên do [vi] phát âm nguyên do 0 bình chọn
06/02/2011 ảnh [vi] phát âm ảnh 0 bình chọn
06/02/2011 thêm vào [vi] phát âm thêm vào 0 bình chọn
06/02/2011 tuổi [vi] phát âm tuổi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/02/2011 đuổi [vi] phát âm đuổi 0 bình chọn
06/02/2011 bẻ [vi] phát âm bẻ 0 bình chọn
06/02/2011 đẻ [vi] phát âm đẻ 0 bình chọn
06/02/2011 phép [vi] phát âm phép 0 bình chọn
28/01/2011 im hơi [vi] phát âm im hơi 0 bình chọn
28/01/2011 ít [vi] phát âm ít 0 bình chọn
28/01/2011 chim sơn ca [vi] phát âm chim sơn ca 0 bình chọn
28/01/2011 con ong [vi] phát âm con ong 0 bình chọn
28/01/2011 chim cú [vi] phát âm chim cú 0 bình chọn
28/01/2011 chim [vi] phát âm chim 0 bình chọn
28/01/2011 con nhện [vi] phát âm con nhện 0 bình chọn
28/01/2011 con sóc [vi] phát âm con sóc 0 bình chọn
28/01/2011 chuột túi [vi] phát âm chuột túi 0 bình chọn
28/01/2011 con cá voi [vi] phát âm con cá voi 0 bình chọn
28/01/2011 con đà điểu [vi] phát âm con đà điểu 0 bình chọn
28/01/2011 bắp chân [vi] phát âm bắp chân 0 bình chọn
28/01/2011 ngây thơ [vi] phát âm ngây thơ 0 bình chọn
28/01/2011 bò [vi] phát âm bò 0 bình chọn
28/01/2011 chó con [vi] phát âm chó con 0 bình chọn
28/01/2011 con lừa [vi] phát âm con lừa 0 bình chọn
28/01/2011 ngựa [vi] phát âm ngựa 0 bình chọn
28/01/2011 con dê [vi] phát âm con dê 0 bình chọn
28/01/2011 tôm [vi] phát âm tôm 0 bình chọn
28/01/2011 cá sấu [vi] phát âm cá sấu 0 bình chọn