Thành viên:

guym

Đăng ký phát âm của guym

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/07/2008 lo rèire-pepin [oc] phát âm lo rèire-pepin 0 bình chọn
27/07/2008 la filha [oc] phát âm la filha 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/07/2008 lo filh [oc] phát âm lo filh 0 bình chọn
27/07/2008 la tanta [oc] phát âm la tanta 0 bình chọn
27/07/2008 lo fraire [oc] phát âm lo fraire 0 bình chọn
27/07/2008 la neboda [oc] phát âm la neboda 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/07/2008 la sòrre [oc] phát âm la sòrre 0 bình chọn
27/07/2008 lo paire [oc] phát âm lo paire 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/07/2008 la menina [oc] phát âm la menina 0 bình chọn
27/07/2008 lo pepin [oc] phát âm lo pepin 0 bình chọn
27/07/2008 l'oncle [oc] phát âm l'oncle 0 bình chọn
27/07/2008 la rèire-menina [oc] phát âm la rèire-menina 0 bình chọn
27/07/2008 la rèire-felenca [oc] phát âm la rèire-felenca 0 bình chọn
27/07/2008 la rèire-filha [oc] phát âm la rèire-filha 0 bình chọn
27/07/2008 lo rèire-filh [oc] phát âm lo rèire-filh 0 bình chọn
27/07/2008 lo nebot [oc] phát âm lo nebot 0 bình chọn
27/07/2008 lo sògre [oc] phát âm lo sògre 0 bình chọn
27/07/2008 la sògra [oc] phát âm la sògra 0 bình chọn
27/07/2008 l'espos [oc] phát âm l'espos 0 bình chọn
27/07/2008 lo conhat [oc] phát âm lo conhat 0 bình chọn
27/07/2008 la conhada [oc] phát âm la conhada 0 bình chọn
27/07/2008 la nòra [oc] phát âm la nòra 0 bình chọn
27/07/2008 lo gendre [oc] phát âm lo gendre 0 bình chọn
27/07/2008 la fraireniá [oc] phát âm la fraireniá 0 bình chọn
27/07/2008 los dròlles [oc] phát âm los dròlles 0 bình chọn
27/07/2008 l'esposa [oc] phát âm l'esposa 0 bình chọn
27/07/2008 los pairents [oc] phát âm los pairents 0 bình chọn
27/07/2008 la maire [oc] phát âm la maire 0 bình chọn
27/07/2008 la familha [oc] phát âm la familha 0 bình chọn
25/07/2008 la printaira [oc] phát âm la printaira 0 bình chọn