Thành viên:

haloewie

Đăng ký phát âm của haloewie

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/04/2009 kaars [vls] phát âm kaars 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/04/2009 Regen [vls] phát âm Regen 1 bình chọn
30/04/2009 tegen [vls] phát âm tegen 1 bình chọn
30/04/2009 vegen [vls] phát âm vegen 1 bình chọn
30/04/2009 mier [vls] phát âm mier 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/04/2009 muur [vls] phát âm muur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/07/2008 Anderlecht [vls] phát âm Anderlecht 0 bình chọn
31/07/2008 Luik [vls] phát âm Luik 0 bình chọn
31/07/2008 Mechelen [vls] phát âm Mechelen 0 bình chọn
30/07/2008 de maand maart [vls] phát âm de maand maart 0 bình chọn
30/07/2008 astrant [nl] phát âm astrant -1 bình chọn
30/07/2008 orkaan [vls] phát âm orkaan 0 bình chọn
30/07/2008 Spaanse [vls] phát âm Spaanse 0 bình chọn
30/07/2008 baan [vls] phát âm baan 0 bình chọn
30/07/2008 baard [vls] phát âm baard 0 bình chọn
30/07/2008 haar op zijn tanden [nl] phát âm haar op zijn tanden -1 bình chọn
30/07/2008 buiten ons [nl] phát âm buiten ons 0 bình chọn
30/07/2008 zot van u [nl] phát âm zot van u 0 bình chọn
30/07/2008 die vrouw [nl] phát âm die vrouw 0 bình chọn
30/07/2008 algauw [nl] phát âm algauw 0 bình chọn
30/07/2008 d'oude kaars [vls] phát âm d'oude kaars 0 bình chọn
30/07/2008 in de kou [nl] phát âm in de kou 0 bình chọn
30/07/2008 bank [vls] phát âm bank 0 bình chọn
30/07/2008 zwanezang [vls] phát âm zwanezang 0 bình chọn
30/07/2008 maand [vls] phát âm maand 0 bình chọn
30/07/2008 mand [vls] phát âm mand 0 bình chọn
30/07/2008 erg [vls] phát âm erg 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/07/2008 Eddy Merckx [vls] phát âm Eddy Merckx 0 bình chọn
30/07/2008 embrayage [vls] phát âm embrayage 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/07/2008 embrayeren [vls] phát âm embrayeren 1 bình chọn Phát âm tốt nhất