Thành viên:

haloewie

Đăng ký phát âm của haloewie

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/07/2008 Sinksenfoor [vls] phát âm Sinksenfoor 0 bình chọn
30/07/2008 Vlaams [vls] phát âm Vlaams 0 bình chọn
30/07/2008 gasthuis [vls] phát âm gasthuis 0 bình chọn
30/07/2008 goesting [vls] phát âm goesting 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/07/2008 chambrang [vls] phát âm chambrang 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/07/2008 nonkel [vls] phát âm nonkel 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/07/2008 trottinet [vls] phát âm trottinet 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/07/2008 puit [vls] phát âm puit 0 bình chọn
30/07/2008 pierewiet [vls] phát âm pierewiet 0 bình chọn
30/07/2008 foor [vls] phát âm foor 0 bình chọn
30/07/2008 tapis-plein [vls] phát âm tapis-plein 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/07/2008 smoutebol [vls] phát âm smoutebol 0 bình chọn
30/07/2008 solden [vls] phát âm solden 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/07/2008 pinken [vls] phát âm pinken 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/07/2008 moeke [vls] phát âm moeke 0 bình chọn
30/07/2008 kozijn [vls] phát âm kozijn 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/07/2008 bompa [vls] phát âm bompa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/07/2008 bomma [vls] phát âm bomma 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/07/2008 beenhouwer [vls] phát âm beenhouwer 0 bình chọn
30/07/2008 freinen [vls] phát âm freinen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/07/2008 frein [vls] phát âm frein 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/07/2008 pinker [vls] phát âm pinker 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/07/2008 apsjaar [nl] phát âm apsjaar 0 bình chọn
30/07/2008 killig [nl] phát âm killig -1 bình chọn
30/07/2008 glattig [nl] phát âm glattig 0 bình chọn
30/07/2008 kremerslatijn [vls] phát âm kremerslatijn 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/07/2008 te neuste week [nl] phát âm te neuste week 0 bình chọn
30/07/2008 schab [nl] phát âm schab 0 bình chọn
30/07/2008 rijchel [nl] phát âm rijchel 0 bình chọn
30/07/2008 ambetant [vls] phát âm ambetant 0 bình chọn