Thành viên:

helenazq

Đăng ký phát âm của helenazq

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/12/2009 zebry [pl] phát âm zebry 0 bình chọn
14/12/2009 Frombork [pl] phát âm Frombork 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/12/2009 fant [pl] phát âm fant 0 bình chọn
14/12/2009 fanklub [pl] phát âm fanklub 0 bình chọn
14/12/2009 fantasta [pl] phát âm fantasta 0 bình chọn
14/12/2009 fantom [pl] phát âm fantom 0 bình chọn
14/12/2009 fantomatyka [pl] phát âm fantomatyka 0 bình chọn
14/12/2009 farad [pl] phát âm farad 0 bình chọn
14/12/2009 farwater [pl] phát âm farwater 0 bình chọn
14/12/2009 Ewa [pl] phát âm Ewa 0 bình chọn
14/12/2009 szczery [pl] phát âm szczery 0 bình chọn
12/12/2009 Gargamel [pl] phát âm Gargamel 0 bình chọn
12/12/2009 fantazjować [pl] phát âm fantazjować 0 bình chọn
12/12/2009 benaszeski [pl] phát âm benaszeski 0 bình chọn
10/12/2009 farbiarka [pl] phát âm farbiarka 0 bình chọn
10/12/2009 farba [pl] phát âm farba 0 bình chọn
10/12/2009 farbiarstwo [pl] phát âm farbiarstwo 0 bình chọn
10/12/2009 farbiarnia [pl] phát âm farbiarnia 0 bình chọn
10/12/2009 farbiarz [pl] phát âm farbiarz 0 bình chọn
10/12/2009 farbka [pl] phát âm farbka 0 bình chọn
10/12/2009 farbować [pl] phát âm farbować 0 bình chọn
10/12/2009 faryzeizm [pl] phát âm faryzeizm 0 bình chọn
10/12/2009 faryzeusz [pl] phát âm faryzeusz 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2009 farma [pl] phát âm farma 0 bình chọn
10/12/2009 fartuch [pl] phát âm fartuch 0 bình chọn
10/12/2009 fartowny [pl] phát âm fartowny 0 bình chọn
10/12/2009 fart [pl] phát âm fart 0 bình chọn
10/12/2009 farsz [pl] phát âm farsz 0 bình chọn
10/12/2009 farmazon [pl] phát âm farmazon 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2009 farmer [pl] phát âm farmer 0 bình chọn