Thành viên:

hendialys

Đăng ký phát âm của hendialys

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/04/2011 Haut [fr] phát âm Haut 1 bình chọn
24/04/2011 eau [fr] phát âm eau 1 bình chọn
24/04/2011 traduction [fr] phát âm traduction 1 bình chọn
24/04/2011 grenouille [fr] phát âm grenouille 0 bình chọn
24/04/2011 Quechua [fr] phát âm Quechua 0 bình chọn
24/04/2011 acquiescer [fr] phát âm acquiescer 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/04/2011 boule Quiès [fr] phát âm boule Quiès 0 bình chọn
24/04/2011 papillon [fr] phát âm papillon 2 bình chọn
24/04/2011 Pénélope [fr] phát âm Pénélope 0 bình chọn
24/04/2011 Victoria [fr] phát âm Victoria 0 bình chọn
24/04/2011 Chloé [fr] phát âm Chloé 0 bình chọn
24/04/2011 Yohann [fr] phát âm Yohann 0 bình chọn
24/04/2011 Thomas [fr] phát âm Thomas -1 bình chọn
24/04/2011 Thibault [fr] phát âm Thibault 1 bình chọn
24/04/2011 Natacha [fr] phát âm Natacha 0 bình chọn
24/04/2011 Guy [fr] phát âm Guy 0 bình chọn
24/04/2011 Pascal [fr] phát âm Pascal 0 bình chọn
24/04/2011 Océane [fr] phát âm Océane 0 bình chọn
24/04/2011 Anaïs [fr] phát âm Anaïs 0 bình chọn
24/04/2011 Jean [fr] phát âm Jean 0 bình chọn
24/04/2011 Cécile [fr] phát âm Cécile 0 bình chọn
24/04/2011 Julie [fr] phát âm Julie 1 bình chọn
24/04/2011 Manon [fr] phát âm Manon 1 bình chọn
24/04/2011 Alexandre [fr] phát âm Alexandre 0 bình chọn
24/04/2011 Bastien [fr] phát âm Bastien 0 bình chọn
24/04/2011 Julien [fr] phát âm Julien 0 bình chọn
24/04/2011 Antoine [fr] phát âm Antoine 0 bình chọn
24/04/2011 Sophie [fr] phát âm Sophie 0 bình chọn
24/04/2011 bain de soleil [fr] phát âm bain de soleil 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/04/2011 chef d'entreprise [fr] phát âm chef d'entreprise 0 bình chọn