Thành viên:

hmmlala

Đăng ký phát âm của hmmlala

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/06/2017 돛배 [ko] phát âm 돛배 0 bình chọn
22/06/2017 만들어요 [ko] phát âm 만들어요 0 bình chọn
22/06/2017 하부에 [ko] phát âm 하부에 0 bình chọn
22/06/2017 하류로 [ko] phát âm 하류로 0 bình chọn
22/06/2017 안으로 [ko] phát âm 안으로 0 bình chọn
22/06/2017 내부로 [ko] phát âm 내부로 0 bình chọn
22/06/2017 안쪽에 [ko] phát âm 안쪽에 0 bình chọn
22/06/2017 내부에 [ko] phát âm 내부에 0 bình chọn
22/06/2017 배우기 [ko] phát âm 배우기 0 bình chọn
22/06/2017 뜻없이 [ko] phát âm 뜻없이 0 bình chọn
22/06/2017 기본형 [ko] phát âm 기본형 0 bình chọn
22/06/2017 양양하다 [ko] phát âm 양양하다 0 bình chọn
22/06/2017 훈장님 [ko] phát âm 훈장님 0 bình chọn
22/06/2017 몰인정 [ko] phát âm 몰인정 0 bình chọn
22/06/2017 ~위하여 [ko] phát âm ~위하여 0 bình chọn
22/06/2017 쪽에 [ko] phát âm 쪽에 0 bình chọn
22/06/2017 인류애 [ko] phát âm 인류애 0 bình chọn
22/06/2017 김말이 [ko] phát âm 김말이 0 bình chọn
22/06/2017 식신로드 [ko] phát âm 식신로드 0 bình chọn
22/06/2017 남자들이 신문을 읽어요. [ko] phát âm 남자들이 신문을 읽어요. 0 bình chọn
22/06/2017 여자들이 신문을 읽어요. [ko] phát âm 여자들이 신문을 읽어요. 0 bình chọn
22/06/2017 남자들이 달려요. [ko] phát âm 남자들이 달려요. 0 bình chọn
22/06/2017 여자들이 달려요. [ko] phát âm 여자들이 달려요. 0 bình chọn
22/06/2017 여자들이 책을 읽어요. [ko] phát âm 여자들이 책을 읽어요. 0 bình chọn
22/06/2017 여자아이들이 책을 읽어요. [ko] phát âm 여자아이들이 책을 읽어요. 0 bình chọn
22/06/2017 남자아이들 [ko] phát âm 남자아이들 0 bình chọn
22/06/2017 여자아이들 [ko] phát âm 여자아이들 0 bình chọn
22/06/2017 여자들이 주스를 마셔요. [ko] phát âm 여자들이 주스를 마셔요. 0 bình chọn
22/06/2017 여자가 주스를 마셔요. [ko] phát âm 여자가 주스를 마셔요. 0 bình chọn
22/06/2017 남자가 요리를 해요. [ko] phát âm 남자가 요리를 해요. 0 bình chọn