Thành viên:

hmmlala

Đăng ký phát âm của hmmlala

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/06/2017 냉장고에 [ko] phát âm 냉장고에 0 bình chọn
22/06/2017 음악회에 [ko] phát âm 음악회에 0 bình chọn
22/06/2017 함박웃음 [ko] phát âm 함박웃음 0 bình chọn
22/06/2017 불타오르다 [ko] phát âm 불타오르다 0 bình chọn
22/06/2017 감자 다섯 개 [ko] phát âm 감자 다섯 개 0 bình chọn
22/06/2017 하고싶어요 [ko] phát âm 하고싶어요 0 bình chọn
22/06/2017 없었습니다. [ko] phát âm 없었습니다. 0 bình chọn
22/06/2017 카페모카 [ko] phát âm 카페모카 0 bình chọn
22/06/2017 바닐라라떼 [ko] phát âm 바닐라라떼 0 bình chọn
22/06/2017 캐모마일 [ko] phát âm 캐모마일 0 bình chọn
22/06/2017 페퍼민트 [ko] phát âm 페퍼민트 0 bình chọn
22/06/2017 편지를 부치다 [ko] phát âm 편지를 부치다 0 bình chọn
22/06/2017 기분이 좋아 [ko] phát âm 기분이 좋아 0 bình chọn
22/06/2017 편지를 보내다 [ko] phát âm 편지를 보내다 0 bình chọn
22/06/2017 얼마나 걸려요 [ko] phát âm 얼마나 걸려요 0 bình chọn
22/06/2017 해야 하다 [ko] phát âm 해야 하다 0 bình chọn
22/06/2017 저자세 [ko] phát âm 저자세 0 bình chọn
22/06/2017 팔아요 [ko] phát âm 팔아요 0 bình chọn
22/06/2017 친선전 [ko] phát âm 친선전 0 bình chọn
22/06/2017 세계정치 [ko] phát âm 세계정치 0 bình chọn
22/06/2017 멍청하다 [ko] phát âm 멍청하다 0 bình chọn
22/06/2017 찻잎 [ko] phát âm 찻잎 0 bình chọn
22/06/2017 완만하다 [ko] phát âm 완만하다 0 bình chọn
22/06/2017 아쉽게 [ko] phát âm 아쉽게 0 bình chọn
22/06/2017 사랑스러운 [ko] phát âm 사랑스러운 0 bình chọn
22/06/2017 서울에서 [ko] phát âm 서울에서 0 bình chọn
22/06/2017 서울까지 [ko] phát âm 서울까지 0 bình chọn
22/06/2017 어제부터 [ko] phát âm 어제부터 0 bình chọn
22/06/2017 흰표범 [ko] phát âm 흰표범 0 bình chọn
22/06/2017 찬육수 [ko] phát âm 찬육수 0 bình chọn