Thành viên:

hmmlala

Đăng ký phát âm của hmmlala

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/06/2017 공익광고 [ko] phát âm 공익광고 0 bình chọn
22/06/2017 발 없는 말이 천 리 간다. [ko] phát âm 발 없는 말이 천 리 간다. 0 bình chọn
22/06/2017 못 믿겠어 [ko] phát âm 못 믿겠어 0 bình chọn
22/06/2017 임시보관함 [ko] phát âm 임시보관함 0 bình chọn
22/06/2017 잘라내다 [ko] phát âm 잘라내다 0 bình chọn
22/06/2017 온육수 [ko] phát âm 온육수 0 bình chọn
22/06/2017 수수하다 [ko] phát âm 수수하다 0 bình chọn
22/06/2017 아씨 [ko] phát âm 아씨 0 bình chọn
22/06/2017 비굴 [ko] phát âm 비굴 0 bình chọn
22/06/2017 보다좋은 [ko] phát âm 보다좋은 0 bình chọn
22/06/2017 그렇네요 [ko] phát âm 그렇네요 0 bình chọn
22/06/2017 무슨 뜻이야? [ko] phát âm 무슨 뜻이야? 0 bình chọn
22/06/2017 부럽네 [ko] phát âm 부럽네 0 bình chọn
22/06/2017 부럽네요 [ko] phát âm 부럽네요 0 bình chọn
22/06/2017 나라 이름 [ko] phát âm 나라 이름 1 bình chọn
22/06/2017 만나서 반가워요 [ko] phát âm 만나서 반가워요 0 bình chọn
22/06/2017 안녕히가십시오 [ko] phát âm 안녕히가십시오 0 bình chọn
22/06/2017 죄송해요 [ko] phát âm 죄송해요 0 bình chọn
22/06/2017 안녕히가세요 [ko] phát âm 안녕히가세요 0 bình chọn
22/06/2017 강력추천 [ko] phát âm 강력추천 0 bình chọn
22/06/2017 고고씽 [ko] phát âm 고고씽 0 bình chọn
22/06/2017 스승의 날 [ko] phát âm 스승의 날 0 bình chọn
22/06/2017 제일 좋다 [ko] phát âm 제일 좋다 0 bình chọn
22/06/2017 맥주 여섯 병 [ko] phát âm 맥주 여섯 병 0 bình chọn
22/06/2017 행복하게 [ko] phát âm 행복하게 0 bình chọn
22/06/2017 할수있다 [ko] phát âm 할수있다 0 bình chọn
22/06/2017 위쪽으로 [ko] phát âm 위쪽으로 0 bình chọn
22/06/2017 종소리처럼 [ko] phát âm 종소리처럼 0 bình chọn
22/06/2017 가장 나쁘다 [ko] phát âm 가장 나쁘다 0 bình chọn
22/06/2017 콜라 일곱 병 [ko] phát âm 콜라 일곱 병 0 bình chọn