Thành viên:

hmmlala

Đăng ký phát âm của hmmlala

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/01/2016 힘내요 [ko] phát âm 힘내요 0 bình chọn
06/01/2016 언급하다 [ko] phát âm 언급하다 0 bình chọn
06/01/2016 유복하다 [ko] phát âm 유복하다 0 bình chọn
06/01/2016 게재하다 [ko] phát âm 게재하다 0 bình chọn
06/01/2016 입대하다 [ko] phát âm 입대하다 0 bình chọn
06/01/2016 끌어안다 [ko] phát âm 끌어안다 0 bình chọn
06/01/2016 다시보기 [ko] phát âm 다시보기 0 bình chọn
06/01/2016 성숙해지다 [ko] phát âm 성숙해지다 0 bình chọn
06/01/2016 고귀하다 [ko] phát âm 고귀하다 0 bình chọn
06/01/2016 순혈 [ko] phát âm 순혈 0 bình chọn
06/01/2016 근친 [ko] phát âm 근친 0 bình chọn
06/01/2016 광견병 [ko] phát âm 광견병 0 bình chọn
06/01/2016 최강 [ko] phát âm 최강 0 bình chọn
06/01/2016 쥐락펴락 [ko] phát âm 쥐락펴락 0 bình chọn
06/01/2016 자폐증 [ko] phát âm 자폐증 0 bình chọn
06/01/2016 감염된 [ko] phát âm 감염된 0 bình chọn
06/01/2016 섞어 [ko] phát âm 섞어 0 bình chọn
06/01/2016 젖어 [ko] phát âm 젖어 0 bình chọn
06/01/2016 근하신년 [ko] phát âm 근하신년 0 bình chọn
06/01/2016 아승기 [ko] phát âm 아승기 0 bình chọn
06/01/2016 나유타 [ko] phát âm 나유타 0 bình chọn
06/01/2016 항하사 [ko] phát âm 항하사 0 bình chọn
06/01/2016 만곡부 [ko] phát âm 만곡부 0 bình chọn
06/01/2016 범선 [ko] phát âm 범선 0 bình chọn
06/01/2016 급습 [ko] phát âm 급습 0 bình chọn
06/01/2016 옆길 [ko] phát âm 옆길 0 bình chọn
06/01/2016 기색 [ko] phát âm 기색 0 bình chọn
06/01/2016 천일 [ko] phát âm 천일 0 bình chọn
06/01/2016 무량대수 [ko] phát âm 무량대수 0 bình chọn
06/01/2016 [ko] phát âm 력 0 bình chọn