Thành viên:

huntmdwn

Đăng ký phát âm của huntmdwn

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/05/2009 Les Invalides [fr] phát âm Les Invalides 1 bình chọn
17/05/2009 Le Roi Lion [fr] phát âm Le Roi Lion 1 bình chọn
17/05/2009 fier [fr] phát âm fier 0 bình chọn
17/05/2009 Où habitez-vous ? [fr] phát âm Où habitez-vous ? 2 bình chọn
17/05/2009 Clément [fr] phát âm Clément 0 bình chọn
17/05/2009 Clémence Poésy [fr] phát âm Clémence Poésy 0 bình chọn
17/05/2009 Clé [fr] phát âm Clé 1 bình chọn
17/05/2009 Nationaux [fr] phát âm Nationaux 0 bình chọn
17/05/2009 novembre [fr] phát âm novembre 0 bình chọn
17/05/2009 nouvelle vague [fr] phát âm nouvelle vague 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/05/2009 nouvelle femme [fr] phát âm nouvelle femme 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/05/2009 Nouvelle-Zélande [fr] phát âm Nouvelle-Zélande 0 bình chọn
17/05/2009 nouvelle [fr] phát âm nouvelle 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/05/2009 nouveau [fr] phát âm nouveau 0 bình chọn
17/05/2009 nous voudrons [fr] phát âm nous voudrons -1 bình chọn
17/05/2009 nous nous appelons [fr] phát âm nous nous appelons 1 bình chọn
17/05/2009 nous avons [fr] phát âm nous avons 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/05/2009 nous [fr] phát âm nous 1 bình chọn
17/05/2009 nourriture [fr] phát âm nourriture 1 bình chọn
17/05/2009 notre sucre [fr] phát âm notre sucre 0 bình chọn
17/05/2009 second [fr] phát âm second 1 bình chọn
17/05/2009 bombardier [fr] phát âm bombardier 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/05/2009 cuillière [fr] phát âm cuillière 0 bình chọn
17/05/2009 Le Point [fr] phát âm Le Point 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/05/2009 nombreuse [fr] phát âm nombreuse 0 bình chọn
17/05/2009 noix [fr] phát âm noix 0 bình chọn
17/05/2009 noisette [fr] phát âm noisette 0 bình chọn
17/05/2009 Avène [fr] phát âm Avène 0 bình chọn
17/05/2009 avouer [fr] phát âm avouer 1 bình chọn
17/05/2009 avons besoin [fr] phát âm avons besoin 0 bình chọn