Thành viên:

iamthelabhras

Đăng ký phát âm của iamthelabhras

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
09/07/2013 go dall [ga] phát âm go dall Của BridEilis
09/07/2013 gearrthán [ga] phát âm gearrthán Của BridEilis
09/07/2013 gearrchuid [ga] phát âm gearrchuid Của BridEilis
09/07/2013 gearrbhrístí [ga] phát âm gearrbhrístí Của BridEilis
09/07/2013 gearradh ar [ga] phát âm gearradh ar Của BridEilis
09/07/2013 gearr-léas [ga] phát âm gearr-léas Của BridEilis
09/07/2013 gan í [ga] phát âm gan í Của BridEilis
09/07/2013 gan é [ga] phát âm gan é Của BridEilis
09/07/2013 gan chiall [ga] phát âm gan chiall Của BridEilis
09/07/2013 gabhaim pardún agat [ga] phát âm gabhaim pardún agat Của BridEilis
09/07/2013 faigh ardú céime [ga] phát âm faigh ardú céime Của BridEilis
09/07/2013 earráid mhór [ga] phát âm earráid mhór Của BridEilis
09/07/2013 earraí bia [ga] phát âm earraí bia Của BridEilis
09/07/2013 eang [ga] phát âm eang Của BridEilis
09/07/2013 dícheallach [ga] phát âm dícheallach Của BridEilis
09/07/2013 dul amú [ga] phát âm dul amú Của BridEilis
09/07/2013 druglann [ga] phát âm druglann Của BridEilis
09/07/2013 drioglann [ga] phát âm drioglann Của BridEilis
09/07/2013 doineann [ga] phát âm doineann Của BridEilis
09/07/2013 de bharr [ga] phát âm de bharr Của BridEilis
09/07/2013 dathdhall [ga] phát âm dathdhall Của BridEilis
09/07/2013 dathannach [ga] phát âm dathannach Của BridEilis
09/07/2013 damáistí [ga] phát âm damáistí Của BridEilis
09/07/2013 damnú [ga] phát âm damnú Của BridEilis
09/07/2013 dall ar [ga] phát âm dall ar Của BridEilis
09/07/2013 dairteanna [ga] phát âm dairteanna Của BridEilis
09/07/2013 céannú [ga] phát âm céannú Của BridEilis
09/07/2013 clárlann [ga] phát âm clárlann Của BridEilis
09/07/2013 clár comhardaithe [ga] phát âm clár comhardaithe Của BridEilis
09/07/2013 ceant [ga] phát âm ceant Của BridEilis