Thành viên:

iamthelabhras

Đăng ký phát âm của iamthelabhras

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
09/07/2013 barrachas [ga] phát âm barrachas Của BridEilis
09/07/2013 barrachairt [ga] phát âm barrachairt Của BridEilis
09/07/2013 barra sópa [ga] phát âm barra sópa Của BridEilis
09/07/2013 barr méire [ga] phát âm barr méire Của BridEilis
09/07/2013 atá ann [ga] phát âm atá ann Của BridEilis
09/07/2013 ardtábhacht [ga] phát âm ardtábhacht Của BridEilis
09/07/2013 ardoifig [ga] phát âm ardoifig Của BridEilis
09/07/2013 ardmháistir [ga] phát âm ardmháistir Của BridEilis
09/07/2013 ar tinneal [ga] phát âm ar tinneal Của BridEilis
09/07/2013 ar tarraingt [ga] phát âm ar tarraingt Của BridEilis
09/07/2013 ar ball [ga] phát âm ar ball Của BridEilis
09/07/2013 anbhás [ga] phát âm anbhás Của BridEilis
09/07/2013 an t-am [ga] phát âm an t-am Của BridEilis
09/07/2013 an Barra [ga] phát âm an Barra Của BridEilis
09/07/2013 ag achrann [ga] phát âm ag achrann Của BridEilis
09/07/2013 a gceannsa [ga] phát âm a gceannsa Của BridEilis
09/07/2013 cúram [ga] phát âm cúram Của BridEilis
09/07/2013 cúr [ga] phát âm cúr Của BridEilis
09/07/2013 cúlú [ga] phát âm cúlú Của BridEilis
09/07/2013 carúl [ga] phát âm carúl Của BridEilis
09/07/2013 bácús [ga] phát âm bácús Của BridEilis
09/07/2013 vóta [ga] phát âm vóta Của BridEilis
09/07/2013 seó [ga] phát âm seó Của BridEilis
09/07/2013 pósadh d'athléim [ga] phát âm pósadh d'athléim Của BridEilis
09/07/2013 fóntas [ga] phát âm fóntas Của BridEilis
09/07/2013 clós [ga] phát âm clós Của BridEilis
09/07/2013 mír [ga] phát âm mír Của BridEilis
09/07/2013 le fírinne [ga] phát âm le fírinne Của BridEilis
09/07/2013 inní [ga] phát âm inní Của BridEilis
09/07/2013 bríste [ga] phát âm bríste Của BridEilis