Thành viên:

iamthelabhras

Đăng ký phát âm của iamthelabhras

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
09/07/2013 féad [ga] phát âm féad Của BridEilis
09/07/2013 féach! [ga] phát âm féach! Của BridEilis
09/07/2013 An Réin [ga] phát âm An Réin Của BridEilis
09/07/2013 cé hé sin? [ga] phát âm cé hé sin? Của BridEilis
09/07/2013 cé go [ga] phát âm cé go Của BridEilis
09/07/2013 ar clé [ga] phát âm ar clé Của BridEilis
09/07/2013 smál [ga] phát âm smál Của BridEilis
09/07/2013 meás [ga] phát âm meás Của BridEilis
09/07/2013 tuisligh [ga] phát âm tuisligh Của BridEilis
09/07/2013 suigh ar [ga] phát âm suigh ar Của BridEilis
09/07/2013 orduithe [ga] phát âm orduithe Của BridEilis
09/07/2013 muirir [ga] phát âm muirir Của BridEilis
09/07/2013 muileata [ga] phát âm muileata Của BridEilis
09/07/2013 druid le [ga] phát âm druid le Của BridEilis
09/07/2013 cuir i [ga] phát âm cuir i Của BridEilis
09/07/2013 am luí [ga] phát âm am luí Của BridEilis
09/07/2013 sudóg [ga] phát âm sudóg Của BridEilis
09/07/2013 lustan [ga] phát âm lustan Của BridEilis
09/07/2013 lus súch [ga] phát âm lus súch Của BridEilis
09/07/2013 cur [ga] phát âm cur Của BridEilis
09/07/2013 chun gur fusa [ga] phát âm chun gur fusa Của BridEilis
09/07/2013 ar fud an domhain [ga] phát âm ar fud an domhain Của Conchur
09/07/2013 d'aonbhuíon [ga] phát âm d'aonbhuíon Của BridEilis
09/07/2013 suíomh cláraithe [ga] phát âm suíomh cláraithe Của BridEilis
09/07/2013 seamaí [ga] phát âm seamaí Của BridEilis
09/07/2013 níl a bhuíochas ort! [ga] phát âm níl a bhuíochas ort! Của BridEilis
09/07/2013 luíochán [ga] phát âm luíochán Của BridEilis
09/07/2013 luí le [ga] phát âm luí le Của BridEilis
09/07/2013 luíonn [ga] phát âm luíonn Của BridEilis
09/07/2013 go cuí [ga] phát âm go cuí Của BridEilis