Thành viên:

iamthelabhras

Đăng ký phát âm của iamthelabhras

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
07/03/2016 Comhthrom Féinne [ga] phát âm Comhthrom Féinne Của seana
07/12/2014 héisc [ga] phát âm héisc Của seana
07/12/2014 fhíon [ga] phát âm fhíon Của Braoin
07/12/2014 dtaisce [ga] phát âm dtaisce Của seana
07/12/2014 cháis [ga] phát âm cháis Của Braoin
07/12/2014 bhfíon [ga] phát âm bhfíon Của Braoin
07/12/2014 A Bhairbre [ga] phát âm A Bhairbre Của Braoin
12/06/2014 Ní Mhaoildomhnaigh [ga] phát âm Ní Mhaoildomhnaigh Của BridEilis
03/06/2014 urnaithe [ga] phát âm urnaithe Của BridEilis
03/06/2014 urnaí [ga] phát âm urnaí Của BridEilis
18/02/2014 foilseacháin [ga] phát âm foilseacháin Của BridEilis
28/01/2014 gabhdóg [ga] phát âm gabhdóg Của Braoin
27/01/2014 réamhráite [ga] phát âm réamhráite Của BridEilis
27/01/2014 rabhlóg [ga] phát âm rabhlóg Của BridEilis
17/01/2014 macaomh [ga] phát âm macaomh Của Braoin
17/01/2014 Lasairfhíona [ga] phát âm Lasairfhíona Của Braoin
13/10/2013 chiseach [ga] phát âm chiseach Của BridEilis
09/10/2013 dílleacht [ga] phát âm dílleacht Của BridEilis
07/10/2013 néalríomhaireacht [ga] phát âm néalríomhaireacht Của BridEilis
07/10/2013 féigniú [ga] phát âm féigniú Của BridEilis
07/10/2013 tobshlua [ga] phát âm tobshlua Của BridEilis
07/10/2013 sciobchomhrá [ga] phát âm sciobchomhrá Của BridEilis
07/10/2013 dércínteoir [ga] phát âm dércínteoir Của BridEilis
07/10/2013 uaschúrsáil [ga] phát âm uaschúrsáil Của BridEilis
07/10/2013 scáileastát [ga] phát âm scáileastát Của BridEilis
07/10/2013 pitseáma aonphíosa [ga] phát âm pitseáma aonphíosa Của BridEilis
07/10/2013 triúracht [ga] phát âm triúracht Của BridEilis
07/10/2013 féinphic [ga] phát âm féinphic Của BridEilis
09/07/2013 áitiú go [ga] phát âm áitiú go Của BridEilis
09/07/2013 á dheisiú [ga] phát âm á dheisiú Của BridEilis