Thành viên:

iamthelabhras

Đăng ký phát âm của iamthelabhras

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
09/07/2013 is fiú [ga] phát âm is fiú Của BridEilis
09/07/2013 is fiú é [ga] phát âm is fiú é Của BridEilis
09/07/2013 iniúch [ga] phát âm iniúch Của BridEilis
09/07/2013 giúirléidí [ga] phát âm giúirléidí Của BridEilis
09/07/2013 díriú ar [ga] phát âm díriú ar Của BridEilis
09/07/2013 diúscair [ga] phát âm diúscair Của BridEilis
09/07/2013 cáiliúil [ga] phát âm cáiliúil Của BridEilis
09/07/2013 creidiúnaí [ga] phát âm creidiúnaí Của BridEilis
09/07/2013 ar siúl [ga] phát âm ar siúl Của BridEilis
09/07/2013 ar shiúl ó [ga] phát âm ar shiúl ó Của BridEilis
09/07/2013 An Soilsiú [ga] phát âm An Soilsiú Của BridEilis
09/07/2013 aistriú [ga] phát âm aistriú Của BridEilis
09/07/2013 agúid [ga] phát âm agúid Của BridEilis
09/07/2013 stróic [ga] phát âm stróic Của BridEilis
09/07/2013 seanóir [ga] phát âm seanóir Của BridEilis
09/07/2013 scóip [ga] phát âm scóip Của BridEilis
09/07/2013 réadóir [ga] phát âm réadóir Của BridEilis
09/07/2013 móidín [ga] phát âm móidín Của BridEilis
09/07/2013 mogóir [ga] phát âm mogóir Của BridEilis
09/07/2013 dóire [ga] phát âm dóire Của BridEilis
09/07/2013 cúntóir [ga] phát âm cúntóir Của BridEilis
09/07/2013 cóirigh [ga] phát âm cóirigh Của BridEilis
09/07/2013 cóip [ga] phát âm cóip Của BridEilis
09/07/2013 cuspóir [ga] phát âm cuspóir Của BridEilis
09/07/2013 argóint [ga] phát âm argóint Của BridEilis
09/07/2013 An Róin [ga] phát âm An Róin Của BridEilis
09/07/2013 A Onóir [ga] phát âm A Onóir Của BridEilis
09/07/2013 ábhar imní [ga] phát âm ábhar imní Của BridEilis
09/07/2013 tá imní air [ga] phát âm tá imní air Của BridEilis
09/07/2013 tuigim thú [ga] phát âm tuigim thú Của BridEilis