Thành viên:

iamthelabhras

Đăng ký phát âm của iamthelabhras

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
09/07/2013 páirtí [ga] phát âm páirtí Của BridEilis
09/07/2013 próiseáil [ga] phát âm próiseáil Của BridEilis
09/07/2013 Na Saighneáin [ga] phát âm Na Saighneáin Của BridEilis
09/07/2013 múchtóir dóiteáin [ga] phát âm múchtóir dóiteáin Của BridEilis
09/07/2013 meá [ga] phát âm meá Của BridEilis
09/07/2013 meáin táirgthe [ga] phát âm meáin táirgthe Của BridEilis
09/07/2013 leáigh [ga] phát âm leáigh Của BridEilis
09/07/2013 le feiceáil [ga] phát âm le feiceáil Của BridEilis
09/07/2013 inneall dóiteáin [ga] phát âm inneall dóiteáin Của BridEilis
09/07/2013 fáisc [ga] phát âm fáisc Của BridEilis
09/07/2013 fear dóiteáin [ga] phát âm fear dóiteáin Của BridEilis
09/07/2013 faoi choinneáil [ga] phát âm faoi choinneáil Của BridEilis
09/07/2013 déileáil [ga] phát âm déileáil Của BridEilis
09/07/2013 déileáil le [ga] phát âm déileáil le Của BridEilis
09/07/2013 cóimeáil [ga] phát âm cóimeáil Của BridEilis
09/07/2013 briogáid dóiteáin [ga] phát âm briogáid dóiteáin Của BridEilis
09/07/2013 bheith meáite ar [ga] phát âm bheith meáite ar Của BridEilis
09/07/2013 ar taispeáint [ga] phát âm ar taispeáint Của BridEilis
09/07/2013 Amadán Aibreáin [ga] phát âm Amadán Aibreáin Của BridEilis
09/07/2013 aláram dóiteáin [ga] phát âm aláram dóiteáin Của BridEilis
09/07/2013 Áirc Naoi [ga] phát âm Áirc Naoi Của BridEilis
09/07/2013 traoch [ga] phát âm traoch Của BridEilis
09/07/2013 taosc [ga] phát âm taosc Của BridEilis
09/07/2013 staon ó [ga] phát âm staon ó Của BridEilis
09/07/2013 scaoil sé [ga] phát âm scaoil sé Của BridEilis
09/07/2013 scaob [ga] phát âm scaob Của BridEilis
09/07/2013 saothrú [ga] phát âm saothrú Của BridEilis
09/07/2013 saothar [ga] phát âm saothar Của BridEilis
09/07/2013 saorálaí [ga] phát âm saorálaí Của BridEilis
09/07/2013 saor ó [ga] phát âm saor ó Của BridEilis