Thành viên:

iamthelabhras

Đăng ký phát âm của iamthelabhras

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
09/07/2013 saothar [ga] phát âm saothar Của BridEilis
09/07/2013 saorálaí [ga] phát âm saorálaí Của BridEilis
09/07/2013 saor ó [ga] phát âm saor ó Của BridEilis
09/07/2013 saor ar [ga] phát âm saor ar Của BridEilis
09/07/2013 saoiste [ga] phát âm saoiste Của BridEilis
09/07/2013 saochan [ga] phát âm saochan Của BridEilis
09/07/2013 maoirsigh [ga] phát âm maoirsigh Của BridEilis
09/07/2013 lá saoire [ga] phát âm lá saoire Của BridEilis
09/07/2013 leabhar faoi [ga] phát âm leabhar faoi Của BridEilis
09/07/2013 inis faoi [ga] phát âm inis faoi Của BridEilis
09/07/2013 glaoigh ar [ga] phát âm glaoigh ar Của BridEilis
09/07/2013 gaofar [ga] phát âm gaofar Của BridEilis
09/07/2013 faoin tuath [ga] phát âm faoin tuath Của BridEilis
09/07/2013 faoin gcéad [ga] phát âm faoin gcéad Của BridEilis
09/07/2013 faoi éide [ga] phát âm faoi éide Của BridEilis
09/07/2013 faoi smacht [ga] phát âm faoi smacht Của BridEilis
09/07/2013 faoi sin [ga] phát âm faoi sin Của BridEilis
09/07/2013 faoi shiúl [ga] phát âm faoi shiúl Của BridEilis
09/07/2013 faoi seo [ga] phát âm faoi seo Của BridEilis
09/07/2013 faoi rún [ga] phát âm faoi rún Của BridEilis
09/07/2013 faoi mar [ga] phát âm faoi mar Của BridEilis
09/07/2013 faoi ghruaim [ga] phát âm faoi ghruaim Của BridEilis
09/07/2013 faoi ghlas [ga] phát âm faoi ghlas Của BridEilis
09/07/2013 faoi bhannaí [ga] phát âm faoi bhannaí Của BridEilis
09/07/2013 faoi bhanna [ga] phát âm faoi bhanna Của BridEilis
09/07/2013 faoi adhall [ga] phát âm faoi adhall Của BridEilis
09/07/2013 dul faoi arm [ga] phát âm dul faoi arm Của BridEilis
09/07/2013 craol [ga] phát âm craol Của BridEilis
09/07/2013 cairde gaoil [ga] phát âm cairde gaoil Của BridEilis
09/07/2013 béal faoi [ga] phát âm béal faoi Của BridEilis