Thành viên:

iamthelabhras

Đăng ký phát âm của iamthelabhras

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
09/07/2013 hairt [ga] phát âm hairt Của BridEilis
09/07/2013 daite [ga] phát âm daite Của BridEilis
09/07/2013 áraslann [ga] phát âm áraslann Của BridEilis
09/07/2013 tranglam [ga] phát âm tranglam Của BridEilis
09/07/2013 timpeallán [ga] phát âm timpeallán Của BridEilis
09/07/2013 thall ansin [ga] phát âm thall ansin Của BridEilis
09/07/2013 teanga ardleibhéil [ga] phát âm teanga ardleibhéil Của BridEilis
09/07/2013 Teach an Ard-Mhéara [ga] phát âm Teach an Ard-Mhéara Của BridEilis
09/07/2013 tarraing as [ga] phát âm tarraing as Của BridEilis
09/07/2013 tar anall [ga] phát âm tar anall Của BridEilis
09/07/2013 talcam [ga] phát âm talcam Của BridEilis
09/07/2013 sócamais [ga] phát âm sócamais Của BridEilis
09/07/2013 strambán [ga] phát âm strambán Của BridEilis
09/07/2013 steall amach [ga] phát âm steall amach Của BridEilis
09/07/2013 stallaí [ga] phát âm stallaí Của BridEilis
09/07/2013 soineann [ga] phát âm soineann Của BridEilis
09/07/2013 seamlas [ga] phát âm seamlas Của BridEilis
09/07/2013 scaglann [ga] phát âm scaglann Của BridEilis
09/07/2013 Sann [ga] phát âm Sann Của BridEilis
09/07/2013 san earrach [ga] phát âm san earrach Của BridEilis
09/07/2013 san airdeall [ga] phát âm san airdeall Của BridEilis
09/07/2013 sainiarratas [ga] phát âm sainiarratas Của BridEilis
09/07/2013 rótharraingt [ga] phát âm rótharraingt Của BridEilis
09/07/2013 rannán dlí [ga] phát âm rannán dlí Của BridEilis
09/07/2013 plandlann [ga] phát âm plandlann Của BridEilis
09/07/2013 os ard [ga] phát âm os ard Của BridEilis
09/07/2013 ollardú [ga] phát âm ollardú Của BridEilis
09/07/2013 obrádlann [ga] phát âm obrádlann Của BridEilis
09/07/2013 núiseanna [ga] phát âm núiseanna Của BridEilis
09/07/2013 Na Gardaí [ga] phát âm Na Gardaí Của BridEilis