Thành viên:

iamthelabhras

Đăng ký phát âm của iamthelabhras

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
09/07/2013 sainiarratas [ga] phát âm sainiarratas Của BridEilis
09/07/2013 rótharraingt [ga] phát âm rótharraingt Của BridEilis
09/07/2013 rannán dlí [ga] phát âm rannán dlí Của BridEilis
09/07/2013 plandlann [ga] phát âm plandlann Của BridEilis
09/07/2013 os ard [ga] phát âm os ard Của BridEilis
09/07/2013 ollardú [ga] phát âm ollardú Của BridEilis
09/07/2013 obrádlann [ga] phát âm obrádlann Của BridEilis
09/07/2013 núiseanna [ga] phát âm núiseanna Của BridEilis
09/07/2013 Na Gardaí [ga] phát âm Na Gardaí Của BridEilis
09/07/2013 meigeall [ga] phát âm meigeall Của BridEilis
09/07/2013 mealltar le [ga] phát âm mealltar le Của BridEilis
09/07/2013 meall leat [ga] phát âm meall leat Của BridEilis
09/07/2013 mallmhuir [ga] phát âm mallmhuir Của BridEilis
09/07/2013 m'anam! [ga] phát âm m'anam! Của BridEilis
09/07/2013 log ann [ga] phát âm log ann Của BridEilis
09/07/2013 leachtlann [ga] phát âm leachtlann Của BridEilis
09/07/2013 le greann [ga] phát âm le greann Của BridEilis
09/07/2013 le barr áidh [ga] phát âm le barr áidh Của BridEilis
09/07/2013 Inse Ghall [ga] phát âm Inse Ghall Của BridEilis
09/07/2013 in ard a chinn [ga] phát âm in ard a chinn Của BridEilis
09/07/2013 iarratasóir [ga] phát âm iarratasóir Của BridEilis
09/07/2013 ianlann [ga] phát âm ianlann Của BridEilis
09/07/2013 iall bróige [ga] phát âm iall bróige Của BridEilis
09/07/2013 i bhfarraige [ga] phát âm i bhfarraige Của BridEilis
09/07/2013 hata ard [ga] phát âm hata ard Của BridEilis
09/07/2013 halla baile [ga] phát âm halla baile Của BridEilis
09/07/2013 grúdlann [ga] phát âm grúdlann Của BridEilis
09/07/2013 gruama [ga] phát âm gruama Của BridEilis
09/07/2013 grean [ga] phát âm grean Của BridEilis
09/07/2013 greamú do [ga] phát âm greamú do Của BridEilis