Thành viên:

ich_dien

Đăng ký phát âm của ich_dien

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/01/2010 Agrippa [en] phát âm Agrippa 0 bình chọn
16/01/2010 Mark Antony [en] phát âm Mark Antony 0 bình chọn
16/01/2010 Nereid [en] phát âm Nereid 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/01/2010 Apoxyomenos [en] phát âm Apoxyomenos 0 bình chọn
16/01/2010 Domitian [en] phát âm Domitian 0 bình chọn
16/01/2010 Vespasian [en] phát âm Vespasian 0 bình chọn
15/01/2010 Stepney [en] phát âm Stepney 0 bình chọn
15/01/2010 St. James's Street [en] phát âm St. James's Street 0 bình chọn
15/01/2010 Jermyn Street [en] phát âm Jermyn Street 0 bình chọn
15/01/2010 Gieves & Hawkes [en] phát âm Gieves & Hawkes 0 bình chọn
15/01/2010 Henry Poole & Co. [en] phát âm Henry Poole & Co. 0 bình chọn
15/01/2010 Norton & Sons [en] phát âm Norton & Sons 0 bình chọn
15/01/2010 Kilgour [en] phát âm Kilgour 0 bình chọn
15/01/2010 Anderson & Sheppard [en] phát âm Anderson & Sheppard 0 bình chọn
15/01/2010 tally-ho [en] phát âm tally-ho 0 bình chọn
15/01/2010 tailored [en] phát âm tailored 0 bình chọn
15/01/2010 Savile Row [en] phát âm Savile Row 0 bình chọn
15/01/2010 bevelled [en] phát âm bevelled 0 bình chọn
15/01/2010 lapel [en] phát âm lapel 0 bình chọn
15/01/2010 gauche [en] phát âm gauche -1 bình chọn
15/01/2010 hyperinsulinemia [en] phát âm hyperinsulinemia 0 bình chọn
15/01/2010 Durkheim [en] phát âm Durkheim -1 bình chọn
15/01/2010 Thomas Babington Macaulay [en] phát âm Thomas Babington Macaulay 0 bình chọn