Thành viên:

idmaldo1985

Đăng ký phát âm của idmaldo1985

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/05/2013 BBC Radiophonic Workshop [en] phát âm BBC Radiophonic Workshop 0 bình chọn
30/05/2013 caramelly [en] phát âm caramelly 0 bình chọn
05/05/2013 agile [en] phát âm agile 3 bình chọn
05/05/2013 hostile [en] phát âm hostile 0 bình chọn
05/05/2013 infantile [en] phát âm infantile 0 bình chọn
15/02/2013 San Francisco [en] phát âm San Francisco 0 bình chọn
15/02/2013 NBC [en] phát âm NBC -2 bình chọn
15/02/2013 carbon cycle [en] phát âm carbon cycle 0 bình chọn
15/02/2013 route [en] phát âm route -1 bình chọn
11/01/2013 Streptocarpus [en] phát âm Streptocarpus 0 bình chọn
11/01/2013 Avril [en] phát âm Avril 0 bình chọn
11/01/2013 Hampshire [en] phát âm Hampshire -1 bình chọn
10/01/2013 rabid [en] phát âm rabid 0 bình chọn
10/01/2013 Mario [en] phát âm Mario 0 bình chọn
10/01/2013 Sonic the Hedgehog [en] phát âm Sonic the Hedgehog 0 bình chọn
10/01/2013 muthoot [en] phát âm muthoot 0 bình chọn
10/01/2013 buttball [en] phát âm buttball 0 bình chọn
10/01/2013 Kenen Flaglar [en] phát âm Kenen Flaglar 0 bình chọn
10/01/2013 Terry Callier [en] phát âm Terry Callier 0 bình chọn
10/01/2013 Belmopan [en] phát âm Belmopan 0 bình chọn
10/01/2013 Marcel Broodthaers [en] phát âm Marcel Broodthaers 0 bình chọn
10/01/2013 Wikipedia [en] phát âm Wikipedia 0 bình chọn
10/01/2013 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism 0 bình chọn
10/01/2013 Nutter Butter [en] phát âm Nutter Butter 0 bình chọn
10/01/2013 novelty [en] phát âm novelty 0 bình chọn
10/01/2013 Los Angeles [en] phát âm Los Angeles -2 bình chọn
10/01/2013 geotectonics [en] phát âm geotectonics 0 bình chọn
10/01/2013 antisemitism [en] phát âm antisemitism 0 bình chọn
10/01/2013 caramelize [en] phát âm caramelize 0 bình chọn
10/01/2013 caramel [en] phát âm caramel 0 bình chọn