Thành viên:

ikbenvlug

Đăng ký phát âm của ikbenvlug

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/09/2010 Grandgousier [fr] phát âm Grandgousier 0 bình chọn
08/09/2010 grangousier [fr] phát âm grangousier 0 bình chọn
31/08/2010 herboriste [fr] phát âm herboriste 0 bình chọn
31/08/2010 poète [fr] phát âm poète 0 bình chọn
31/08/2010 gigantesques [fr] phát âm gigantesques 0 bình chọn
31/08/2010 géographiques [fr] phát âm géographiques 0 bình chọn
31/08/2010 métamorphoses [fr] phát âm métamorphoses 0 bình chọn
31/08/2010 performances [fr] phát âm performances 2 bình chọn
31/08/2010 popotin [fr] phát âm popotin 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/08/2010 pneumatiques [fr] phát âm pneumatiques 0 bình chọn
31/08/2010 plastiques [fr] phát âm plastiques 0 bình chọn
18/03/2010 stoïcien [fr] phát âm stoïcien 0 bình chọn
18/03/2010 arsouille [fr] phát âm arsouille 0 bình chọn
18/03/2010 pitoyable [fr] phát âm pitoyable 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/03/2010 macchabée [fr] phát âm macchabée 0 bình chọn
18/03/2010 nymphette [fr] phát âm nymphette 0 bình chọn
18/03/2010 mamours [fr] phát âm mamours 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/03/2010 épluchure [fr] phát âm épluchure 0 bình chọn
18/03/2010 titiller [fr] phát âm titiller 0 bình chọn
18/03/2010 écrabouiller [fr] phát âm écrabouiller 0 bình chọn
18/03/2010 enchifrener [fr] phát âm enchifrener 0 bình chọn
18/03/2010 esbaudir [fr] phát âm esbaudir 0 bình chọn
18/03/2010 calvitie [fr] phát âm calvitie 0 bình chọn
18/03/2010 fenaison [fr] phát âm fenaison 0 bình chọn
18/03/2010 pifomètre [fr] phát âm pifomètre 0 bình chọn
18/03/2010 bouillasse [fr] phát âm bouillasse 0 bình chọn
18/03/2010 roucoulade [fr] phát âm roucoulade 0 bình chọn
18/03/2010 pébroque [fr] phát âm pébroque 0 bình chọn
18/03/2010 dépiauter [fr] phát âm dépiauter 0 bình chọn
18/03/2010 ensorceler [fr] phát âm ensorceler 1 bình chọn Phát âm tốt nhất