Thành viên:

incazzata

Đăng ký phát âm của incazzata

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/05/2016 xyster [en] phát âm xyster 0 bình chọn
13/05/2016 hoatzin [en] phát âm hoatzin 0 bình chọn
13/05/2016 Mimas [en] phát âm Mimas 0 bình chọn
13/05/2016 Alofi [en] phát âm Alofi 1 bình chọn
13/05/2016 lamé [en] phát âm lamé 0 bình chọn
13/05/2016 Object Pronoun [en] phát âm Object Pronoun 1 bình chọn
13/05/2016 hetero [en] phát âm hetero 0 bình chọn
13/05/2016 American Honey [en] phát âm American Honey 0 bình chọn
13/05/2016 Money Monster [en] phát âm Money Monster 0 bình chọn
13/05/2016 The Nice Guys [en] phát âm The Nice Guys 1 bình chọn
13/05/2016 The Transfiguration [en] phát âm The Transfiguration 0 bình chọn
13/05/2016 The Neon Demon [en] phát âm The Neon Demon 0 bình chọn
13/05/2016 After the Storm [en] phát âm After the Storm 0 bình chọn
13/05/2016 Personal Shopper [en] phát âm Personal Shopper 0 bình chọn
13/05/2016 The last of our kind [en] phát âm The last of our kind 0 bình chọn
13/05/2016 If I were sorry [en] phát âm If I were sorry 0 bình chọn
13/05/2016 Goodbye (Shelter) [en] phát âm Goodbye (Shelter) 0 bình chọn
13/05/2016 I didn't know [en] phát âm I didn't know 0 bình chọn
13/05/2016 You're the only one [en] phát âm You're the only one 0 bình chọn
13/05/2016 Moment of silence [en] phát âm Moment of silence 0 bình chọn
13/05/2016 I stand [en] phát âm I stand 0 bình chọn
13/05/2016 You're not alone [en] phát âm You're not alone 1 bình chọn
13/05/2016 Colour of your life [en] phát âm Colour of your life 0 bình chọn
13/05/2016 The real thing [en] phát âm The real thing 0 bình chọn
13/05/2016 Walk on water [en] phát âm Walk on water 0 bình chọn
13/05/2016 I've been waiting for this night [en] phát âm I've been waiting for this night 0 bình chọn
13/05/2016 No degree of separation [en] phát âm No degree of separation 0 bình chọn
13/05/2016 Made of stars [en] phát âm Made of stars 0 bình chọn
13/05/2016 Hear them calling [en] phát âm Hear them calling 0 bình chọn
13/05/2016 Utopian land [en] phát âm Utopian land 0 bình chọn