Thành viên:

javiernomade

Đăng ký phát âm của javiernomade

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/01/2010 descompuesto [es] phát âm descompuesto 0 bình chọn
11/01/2010 aterido [es] phát âm aterido 0 bình chọn
11/01/2010 entusiasmado [es] phát âm entusiasmado 0 bình chọn
11/01/2010 soflama [es] phát âm soflama 0 bình chọn
11/01/2010 exaltación [es] phát âm exaltación 0 bình chọn
11/01/2010 excitación [es] phát âm excitación 0 bình chọn
11/01/2010 acaloro [es] phát âm acaloro 0 bình chọn
11/01/2010 sofocación [es] phát âm sofocación 0 bình chọn
11/01/2010 paroxismo [es] phát âm paroxismo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/01/2010 insolación [es] phát âm insolación 0 bình chọn
11/01/2010 Pero Pérez [es] phát âm Pero Pérez 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/01/2010 Juan Haldudo [es] phát âm Juan Haldudo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/01/2010 Maese Nicolás [es] phát âm Maese Nicolás 0 bình chọn
11/01/2010 Pedro Alonso [es] phát âm Pedro Alonso 0 bình chọn
11/01/2010 Teresa Panza [es] phát âm Teresa Panza 0 bình chọn
11/01/2010 Sancho Panza [es] phát âm Sancho Panza 0 bình chọn
11/01/2010 Don Quijote de la Mancha [es] phát âm Don Quijote de la Mancha 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/01/2010 Sanchita Panza [es] phát âm Sanchita Panza 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/01/2010 Juan Pérez de Viedma [es] phát âm Juan Pérez de Viedma 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/01/2010 Clara de Viedma [es] phát âm Clara de Viedma 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/01/2010 Tomé Cecial [es] phát âm Tomé Cecial 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/01/2010 Quiteria la hermosa [es] phát âm Quiteria la hermosa 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/01/2010 Bolsa de Madrid [es] phát âm Bolsa de Madrid 0 bình chọn
11/01/2010 Real Academia Española de la Lengua [es] phát âm Real Academia Española de la Lengua 0 bình chọn
11/01/2010 americanismo [es] phát âm americanismo 0 bình chọn
11/01/2010 solanáceas [es] phát âm solanáceas 0 bình chọn
11/01/2010 espinoso [es] phát âm espinoso 0 bình chọn
11/01/2010 antiespasmódico [es] phát âm antiespasmódico 0 bình chọn
11/01/2010 soliloquio [es] phát âm soliloquio 0 bình chọn
11/01/2010 coloquio [es] phát âm coloquio 0 bình chọn