Thành viên:

jdwoo

Đăng ký phát âm của jdwoo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/11/2012 Pembroke [en] phát âm Pembroke 0 bình chọn
29/11/2012 Worcester [en] phát âm Worcester 0 bình chọn
29/11/2012 Suffolk [en] phát âm Suffolk 0 bình chọn
29/11/2012 Rockland [en] phát âm Rockland 0 bình chọn
29/11/2012 Billerica [en] phát âm Billerica 0 bình chọn
29/11/2012 peridromophilia [en] phát âm peridromophilia 0 bình chọn
29/11/2012 Haverhill [en] phát âm Haverhill 1 bình chọn
29/11/2012 aunt [en] phát âm aunt 0 bình chọn
29/11/2012 often [en] phát âm often -1 bình chọn
29/11/2012 Federal Reserve [en] phát âm Federal Reserve 0 bình chọn
29/11/2012 federal [en] phát âm federal -1 bình chọn
29/11/2012 cacophony [en] phát âm cacophony 0 bình chọn
29/11/2012 candidate [en] phát âm candidate 0 bình chọn
29/11/2012 barbed wire [en] phát âm barbed wire -1 bình chọn
29/11/2012 ask [en] phát âm ask 0 bình chọn
29/11/2012 Antarctic [en] phát âm Antarctic 0 bình chọn
29/11/2012 teacup [en] phát âm teacup 0 bình chọn
29/11/2012 skew-whiff [en] phát âm skew-whiff 0 bình chọn
29/11/2012 marry [en] phát âm marry 0 bình chọn
29/11/2012 St Jude [en] phát âm St Jude 0 bình chọn
29/11/2012 Ards [en] phát âm Ards 0 bình chọn
29/11/2012 Warwick [en] phát âm Warwick 1 bình chọn
29/11/2012 calm [en] phát âm calm 1 bình chọn