Thành viên:

jhoek

Đăng ký phát âm của jhoek

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/03/2017 zendersignaal [nl] phát âm zendersignaal 0 bình chọn
23/03/2017 branchecode [nl] phát âm branchecode 0 bình chọn
23/03/2017 informatiemanager [nl] phát âm informatiemanager 0 bình chọn
23/03/2017 sportmotor [nl] phát âm sportmotor 0 bình chọn
23/03/2017 geluidszonering [nl] phát âm geluidszonering 0 bình chọn
23/03/2017 programmamanagement [nl] phát âm programmamanagement 0 bình chọn
23/03/2017 uitfasering [nl] phát âm uitfasering 0 bình chọn
23/03/2017 bloedplassen [nl] phát âm bloedplassen 0 bình chọn
23/03/2017 lakmoestinctuur [nl] phát âm lakmoestinctuur 0 bình chọn
23/03/2017 schaatsseizoen [nl] phát âm schaatsseizoen 0 bình chọn
23/03/2017 drugspsychose [nl] phát âm drugspsychose 0 bình chọn
23/03/2017 branchevreemd [nl] phát âm branchevreemd 0 bình chọn
23/03/2017 detaillisme [nl] phát âm detaillisme 0 bình chọn
23/03/2017 seizoenshelft [nl] phát âm seizoenshelft 0 bình chọn
23/03/2017 classisvergadering [nl] phát âm classisvergadering 0 bình chọn
23/03/2017 grasseizoen [nl] phát âm grasseizoen 0 bình chọn
23/03/2017 campagneteams [nl] phát âm campagneteams 0 bình chọn
26/02/2015 gespecialiseerd [nl] phát âm gespecialiseerd 0 bình chọn
26/02/2015 energiezekerheid [nl] phát âm energiezekerheid 0 bình chọn
26/02/2015 vrouwtjesuil [nl] phát âm vrouwtjesuil 0 bình chọn
04/02/2015 Huub Duyn [nl] phát âm Huub Duyn 0 bình chọn
23/05/2014 sanneke [nl] phát âm sanneke 0 bình chọn
23/05/2014 celibaat [nl] phát âm celibaat 0 bình chọn
23/05/2014 pauselijk [nl] phát âm pauselijk 0 bình chọn
23/05/2014 kooktoestel [nl] phát âm kooktoestel 0 bình chọn
29/12/2013 beroepsprofiel [nl] phát âm beroepsprofiel 0 bình chọn
29/12/2013 rotje [nl] phát âm rotje 0 bình chọn
29/12/2013 consumentenservice [nl] phát âm consumentenservice 0 bình chọn
29/12/2013 looneis [nl] phát âm looneis 0 bình chọn
29/12/2013 telkens als [nl] phát âm telkens als 0 bình chọn