Thành viên:

jhoek

Đăng ký phát âm của jhoek

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/02/2015 gespecialiseerd [nl] phát âm gespecialiseerd 0 bình chọn
26/02/2015 energiezekerheid [nl] phát âm energiezekerheid 0 bình chọn
26/02/2015 vrouwtjesuil [nl] phát âm vrouwtjesuil 0 bình chọn
04/02/2015 Huub Duyn [nl] phát âm Huub Duyn 0 bình chọn
23/05/2014 sanneke [nl] phát âm sanneke 0 bình chọn
23/05/2014 celibaat [nl] phát âm celibaat 0 bình chọn
23/05/2014 pauselijk [nl] phát âm pauselijk 0 bình chọn
23/05/2014 kooktoestel [nl] phát âm kooktoestel 0 bình chọn
29/12/2013 beroepsprofiel [nl] phát âm beroepsprofiel 0 bình chọn
29/12/2013 rotje [nl] phát âm rotje 0 bình chọn
29/12/2013 consumentenservice [nl] phát âm consumentenservice 0 bình chọn
29/12/2013 looneis [nl] phát âm looneis 0 bình chọn
29/12/2013 telkens als [nl] phát âm telkens als 0 bình chọn
29/12/2013 wat betreft [nl] phát âm wat betreft 0 bình chọn
29/12/2013 skilerares [nl] phát âm skilerares 0 bình chọn
29/12/2013 sojalecithine [nl] phát âm sojalecithine 0 bình chọn
29/12/2013 beschouwen als [nl] phát âm beschouwen als 0 bình chọn
29/12/2013 inkomensklasse [nl] phát âm inkomensklasse 0 bình chọn
29/12/2013 zijn uiterste best doen [nl] phát âm zijn uiterste best doen 0 bình chọn
30/07/2012 oudshoorn [nl] phát âm oudshoorn -1 bình chọn
30/07/2012 Schoorel [nl] phát âm Schoorel 0 bình chọn
30/07/2012 Van Schothorst [nl] phát âm Van Schothorst 0 bình chọn
30/07/2012 Rasphuis [nl] phát âm Rasphuis 0 bình chọn
30/07/2012 koninginnepage [nl] phát âm koninginnepage 0 bình chọn
30/07/2012 tree [nl] phát âm tree 0 bình chọn
30/07/2012 Douwe Fokkema [nl] phát âm Douwe Fokkema 0 bình chọn
30/07/2012 gelieve [nl] phát âm gelieve 0 bình chọn
30/07/2012 Tjeerd Veenhoven [nl] phát âm Tjeerd Veenhoven 0 bình chọn
12/03/2012 grondgebied [nl] phát âm grondgebied 0 bình chọn
23/02/2012 plaatsje [nl] phát âm plaatsje 0 bình chọn