Thành viên:

jpgine

Đăng ký phát âm của jpgine

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/09/2016 vagatiu [ca] phát âm vagatiu 0 bình chọn
15/09/2016 vagueries [ca] phát âm vagueries 0 bình chọn
15/09/2016 vaguectomia [ca] phát âm vaguectomia 0 bình chọn
15/09/2016 vairescut [ca] phát âm vairescut 0 bình chọn
15/09/2016 vairat [ca] phát âm vairat 0 bình chọn
15/09/2016 vaguista [ca] phát âm vaguista 0 bình chọn
15/09/2016 vaiverejar [ca] phát âm vaiverejar 0 bình chọn
15/09/2016 vaiver [ca] phát âm vaiver 0 bình chọn
15/09/2016 vaitot [ca] phát âm vaitot 0 bình chọn
15/09/2016 vaixellada [ca] phát âm vaixellada 0 bình chọn
15/09/2016 vaixella [ca] phát âm vaixella 0 bình chọn
15/09/2016 valencianisme [ca] phát âm valencianisme 0 bình chọn
15/09/2016 vajolenc [ca] phát âm vajolenc 0 bình chọn
15/09/2016 vaixeller [ca] phát âm vaixeller 0 bình chọn
15/09/2016 valiat [ca] phát âm valiat 0 bình chọn
15/09/2016 valentinianisme [ca] phát âm valentinianisme 0 bình chọn
15/09/2016 valencianista [ca] phát âm valencianista 0 bình chọn
15/09/2016 valinomicina [ca] phát âm valinomicina 0 bình chọn
15/09/2016 validesa [ca] phát âm validesa 0 bình chọn
15/09/2016 validable [ca] phát âm validable 0 bình chọn
15/09/2016 valldellouenc [ca] phát âm valldellouenc 0 bình chọn
15/09/2016 vallclarenc [ca] phát âm vallclarenc 0 bình chọn
15/09/2016 vallbonenc [ca] phát âm vallbonenc 0 bình chọn
15/09/2016 vallfogonisme [ca] phát âm vallfogonisme 0 bình chọn
15/09/2016 vallespirenc [ca] phát âm vallespirenc 0 bình chọn
15/09/2016 vallenc [ca] phát âm vallenc 0 bình chọn
15/09/2016 valliranenc [ca] phát âm valliranenc 0 bình chọn
15/09/2016 vallibonenc [ca] phát âm vallibonenc 0 bình chọn
15/09/2016 vallgorguinenc [ca] phát âm vallgorguinenc 0 bình chọn
15/09/2016 valoratiu [ca] phát âm valoratiu 0 bình chọn